Ι

῎Ια-Γουὲν ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
῎Ια μάρτυς ἐν Περσίδι καὶ οἱ σὺν αὐτῇ 9000 μαρτυρήσαντες (363) 11/9, 4/8, 10/9.
᾿Ιάδωρος καὶ ᾿Ισίδωρος Πηλουσιῶται μάρτυρες (249-251) 4/2.
᾿Ιακίσχολος ἢ ᾿Ινίσχολος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
῎Ιακχος μάρτυς 17/12.
᾿Ιακὼβ ὁ προπάτωρ 21/8.
᾿Ιάκωβος ᾿Απόστολος τοῦ ᾿Αλφαίου (1ος αἰών) 9/10.
᾿Ιάκωβος ᾿Απόστολος υἱὸς Ζεβεδαίου ἀδελφὸς ᾿Ιωάννου Θεολόγου 30/4.
᾿Ιάκωβος ᾿Αρχιεπίσκοπος Ροστὼβ ὁ θαυματουργὸς (1392) 27/11.
᾿Ιάκωβος ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1292) 3/2, 30/8 (σύναξις).
᾿Ιάκωβος ἀσκητὴς ὁ Πορφυριανὸς 28/1.
᾿Ιάκωβος διάκονος νεομάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1520) 1/11.
᾿Ιάκωβος ἐν Συρίᾳ μοναχὸς 27/2, 6/2.
᾿Ιάκωβος ᾿Επίσκοπος καὶ ὁμολογητὴς (8ος αἰών) 21/3.
᾿Ιάκωβος ᾿Επίσκοπος Κατάνης (730) 21/3 .
᾿Ιάκωβος ᾿Επίσκοπος Μυγδονίας (ἐκ τῶν 318 πατέρων ἐν Νικαίᾳ) 31/10.
᾿Ιάκωβος ἡγούμενος Ζελεζνοβορὸφσκ καὶ ὁ σύντροφος αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος (1442) 11/4, (1613) 5/5 (ἀνακομιδή).
᾿Ιάκωβος ἡγούμενος τοῦ ῾Ομούτσικ ἐν Πσκὸβ (1412) 21/10.
᾿Ιάκωβος ἱερομάρτυς ἐν Περσίᾳ (345) 1/11.
᾿Ιάκωβος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
᾿Ιάκωβος μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδή 16/8.
᾿Ιάκωβος μάρτυς ἐν Περσίᾳ 10/4.
᾿Ιάκωβος μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
᾿Ιάκωβος μοναχός 13/6.
᾿Ιάκωβος μοναχὸς, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
᾿Ιάκωβος μοναχὸς τοῦ Βαθέος Ρύακος 21/10.
᾿Ιάκωβος νέος ἐκ Μποροβίτσι (Βοροβίας) τοῦ Νόβγκοροντ (1544 ἢ 1544) 22/5 καὶ 23/10.
᾿Ιάκωβος Νετσέτωβ ὁ ἐν ᾿Αλάσκᾳ (1867) 26/7, (σύναξις) 13/12, (ἀνακήρυξις) 16/10.
᾿Ιάκωβος ὁ ἀδελφόθεος καὶ πρῶτος ᾿Επίσκοπος ῾Ιεροσολύμων 23/10, σύναξις 26/12.
᾿Ιάκωβος ὁ ἀναχωρητὴς ὁ Σύρος (457) 26/11.
᾿Ιάκωβος ὁ ἐν ῎Αθῳ ἀσκητὴς νεομάρτυς (1520) 1/11.
᾿Ιάκωβος ὁ ᾿Επίσκοπος Νισίβεως (Περσία) (350) 13/1.
᾿Ιάκωβος ὁ Νηστευτὴς ἐκ Φοινίκης (Συρίας) (6ος αἰών) 4/3.
᾿Ιάκωβος ὁ Πέρσης μεγαλομάρτυς (421) 27/11.
᾿Ιάκωβος Στουδίτης ὁ ὁμολογητὴς (8ος αἰών) 24/3.
᾿Ιάκωβος τῆς Μενιούγκα Νόβγκοροντ (1569) 24/6.
᾿Ιάκωβος τῆς Χαματούρα (Λιβάνου) ἱερομάρτυς 13/10.
᾿Ιάκωβος τοῦ Χὰμς (᾿Εμέσης) ἐν Λιβάνῳ μαρτυρήσας 27/6.
᾿Ιάκωβος Τσαλίκης ὁ ἐν ὁσίῳ Δαβὶδ Εὐβοίας (Κοίμησις) (1991) 21/11.
᾿Ιάμβλιχος τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10, 4/8.
᾿Ιάναχος (᾿Ιωάννης) μάρτυς ἐν Βλαχίᾳ (Ρουμανίας), σύμβουλος μάρτυρος βασιλέως Βλαχίας Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου, (1714) 16/8.
᾿Ιανουάριος (164) 25/1.
᾿Ιανουάριος ἐκ τῶν 7 υἱῶν μαρτύρων τῆς Φηλικίτας (Εὐτυχίας) ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
᾿Ιανουάριος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
᾿Ιανουάριος ᾿Επίσκοπος Μπενεβέντου (305) καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) 21/4, 19/9.
᾿Ιανουάριος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 16/4.
᾿Ιάσιμος ὁ Θαυματουργὸς 4/2.
᾿Ιάσων ᾿Επίσκοπος Δαμασκοῦ 12/10.
᾿Ιάσων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 29/4.
᾿Ιάσων μάρτυς (283) 19/3.
᾿Ιβιστίων ἀσκητὴς καὶ ὁμολογητὴς ὁ Αἰγύπτιος 26/8.
᾿Ιγάθραξ ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας (375) 26/3.
᾿Ιγκὸρ (Γεώργιος) πρίγκηψ Τσερνικὼφ καὶ Κιέβου, ὁ ἐν μοναχοῖς Γαβριήλ (1150) 5/6.
᾿Ιγκὸρ ἐν Βολυνίᾳ 25/5.
᾿Ιγνάτιος ᾿Αγαλλιανός, ᾿Επίσκοπος Μηθύμνης ὁ θαυματουργὸς (1566) 14/10.
᾿Ιγνάτιος ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυς ὁ Θεοφόρος (107) 20/12. 19/4. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) 29/1.
᾿Ιγνάτιος ᾿Επίσκοπος Ροστὼφ (1288) 28/5.
᾿Ιγνάτιος ᾿Επίσκοπος Σμολὲνσκ (1210) 29/1.
᾿Ιγνάτιος θαυματουργὸς ἐν Βολόγκντᾳ πρώην πρίγκηψ ᾿Ιωάννης τοῦ Οὐγκλιτς (1522) (1523) 19/5.
᾿Ιγνάτιος ἱερομόναχος ἐν Χαρμπὶν Μαντζουρίας. (Κοίμησις) (1958) 3/8.
᾿Ιγνάτιος ἱερομόναχος Σιναΐτης ὁ ἐκ Ρεθύμνου (1632). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ιγνάτιος Μητροπολίτης Γότθων Κριμαίας (1786) 3/2.
᾿Ιγνάτιος μοναχὸς πλησίον Βλαχερνῶν 7/12.
᾿Ιγνάτιος μοναχὸς μάρτυς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Γιάμπλεστσεϊ Πολωνίας (1942) 9/7.
᾿Ιγνάτιος (Μπραντσιανίνωφ) ᾿Επίσκοπος Σταυρουπόλεως ἐν Ρωσσίᾳ (1867) 30/4.
᾿Ιγνάτιος νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1814) (1816) 1/5, 22/3.
᾿Ιγνάτιος νεομάρτυς μοναχός, Βούλγαρος ἐν ῎Αθῳ (1814) 8/10, 20/10.
᾿Ιγνάτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (877) 23/10.
᾿Ιγνάτιος τοῦ Βαθέος Ρύακος μοναχὸς (963) 27/9.
᾿Ιγνάτιος τοῦ Λὸμσκ μοναχὸς (Λόμα-Βολόγκντα (1591) 28/12.
᾿Ιγνάτιος τοῦ Στειρονίτου 26/7.
᾿Ιγνάτιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1435) 20/12.
᾿Ιδιβούργα κτίτωρ τοῦ Νίσβελ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (655) 8/5.
᾿Ιδοῦλφος ᾿Επίσκοπος καὶ μοναχὸς ἐν Τρεβήροις (Λουξεμβοῦργον) 11/7.
᾿Ιεζεκιὴλ προφήτης (6ος αἰὼν π.Χ.) 21/7.
᾿Ιελουδιήλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
῾Ιέραξ μάρτυς (166) 1/6.
῾Ιέραξ μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
῾Ιέραξ μετὰ Χαρίτωνος καὶ λοιπῶν 1/6.
῾Ιέραξ ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 8/5.
῾Ιέρεια ἡ χήρα ἡ ἐν Μεσοποταμίᾳ (᾿Ιράκ) 3/6.
῾Ιερεμίας ἀναχωρητὴς ἐν Συρίᾳ (8ος αἰ) 29/5.
῾Ιερεμίας ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
῾Ιερεμίας μάρτυς Σιναΐτης 28/12, 14/1.
῾Ιερεμίας ὁ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
῾Ιερεμίας ὁ διορατικὸς τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1070) 5/10.
῾Ιερεμίας ὁ Προφήτης (650 π.Χ) 1/5.
῾Ιερεμίας πρεσβύτερος ἱερομάρτυς 6/4.
῾Ιερόθεος ᾿Αρχιεπίσκοπος Οὐγγαρίας 20/8.
῾Ιερόθεος ᾿Επίσκοπος ᾿Αθηνῶν ἱερομάρτυς 4/10.
῾Ιερόθεος ᾿Επίσκοπος Νικὸλσκυ ἐκ τῶν νεοϊερομαρτύρων (1923) 31/5.
῾Ιερόθεος μάρτυς 28/11.
῾Ιερόθεος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
῾Ιερόθεος Νικολάτζε ἱερομάρτυς 1924 14/8.
῾Ιερόθεος ὁ ἐκ Καλαμάτας μοναχὸς Μονῆς ᾿Ιβήρων (1745) 13/9. ᾿Εν τοῖς ἑλληνικοῖς συναξαρίοις ἀπαντᾶται ὡς Βασίλειος τῆς ᾿Ιβηρίας, μοναχός).
῾Ιερονίδης (Κρονίδης) μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (237) 11/9, 13/9.
῾Ιερουσαλὴμ μάρτυς ἐν Βυζαντίῳ 26/7.
῾Ιερουσαλὴμ μητέρα σὺν τέκνοις ἐν Βερροίᾳ 4/9.
῾Ιέρων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τριάκοντα τρεῖς ἐν Μελιηινῇ μάρτυρες 7/11.
῾Ιέρων (Jeroen) ἱερομάρτυς ῾Ολλανδίας (857) 17/8.
῾Ιερώνυμος ὁ Στριδώνιος (420) 15/6.
῾Ιερώνυμος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 29/9.
᾿Ιεσσαὶ (᾿Ιζέ) ᾿Επίσκοπος Τσίλανκ Γεωργίας (6ος αἰών) 2/12.
᾿Ιεσσαὶ ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
᾿Ιζέ (᾿Ιεσσαὶ) ᾿Επίσκοπος Τσίλανκ Γεωργίας (6ος αἰών) 2/12.
᾿Ιησοῦς τοῦ Ναυῆ (16ος αἰών π.Χ.) 1/9.
῾Ιλαρία μάρτυς (283) 19/3.
῾Ιλάριος (Hilaire) ᾿Επίσκοπος ᾿Αρελάτων (῎Αρλ) (Γαλλίας) (449) 5/5.
῾Ιλάριος ᾿Επίσκοπος Πουατιὲ (Poitiers) Γαλλίας (369) 13/1.
῾Ιλάριος καὶ ᾿Ακύλας μάρτυρες 14/7.
῾Ιλάριος ὁ ἐρημίτης ὁ Θαυματουργός 4/5.
῾Ιλαρίων Δαλματίας μοναχὸς ὁ Νέος (845) 6/6.
῾Ιλαρίων ᾿Επίσκοπος Μογλενῶν (Μεγκλὶν) Σερβίας (1164) (1206) 21/10.
῾Ιλαρίων καὶ Μάμας μάρτυρες 6/5.
῾Ιλαρίων μάρτυς 16/12.
῾Ιλαρίων μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (2ος αἰών) 12/7.
῾Ιλαρίων μάρτυς ἐν ᾿Ιταλίᾳ, μετὰ 1000, (4ος αἰών) 18/8.
῾Ιλαρίων Μητροπολίτης Σουντάλ (1708), 14/12, 17/12.
῾Ιλαρίων μοναχὸς ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ θαυματουργὸς (875) 19/11.
῾Ιλαρίων ὁ ἐν ῎Αθῳ, Γεωργιανός (1864), 21/10, ἀνακήρυξις 2002 .
῾Ιλαρίων ὁ ἐν Γεωργία μάρτυς ὁ θαυματουργὸς (875) 19/11.
῾Ιλαρίων ὁ ἐν Γκντὸβ τῆς Λίμνης τοῦ (Πσκόφ) μοναχὸς (1476) 28/3 καὶ 21/10.
῾Ιλαρίων ὁ Κρὴς νεομάρτυς ὁ ἐν ῎Αθῳ (1804) (Αθ) 20/9.
῾Ιλαρίων ὁ Μέγας ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (371) 21/10.
῾Ιλαρίων παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
῾Ιλαρίων παιδομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
῾Ιλαρίων Πελεκητῆς ὁμολογητὴς (754) 28/3.
῾Ιλαρίων τῆς ῎Οπτινα (19ος αἰών) 18/9.
῾Ιλαρίων (Τροΐτσκυ), νεοϊερομάρτυς ὁ Ρῶσσος (1929) 15/12.
῾Ιλαρίων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 21/10.
᾿Ιλλρυντ ἡγούμενος Λάνιλριντ-Φὼρ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (6ος αἰών) 7/11.
᾿Ιλλύριος Μυρσίνων μοναχὸς (ἢ ᾿Ιλλυρικός) ἐν Πελοποννήσῳ 3/4.
῎Ιλτουντ ὁ Οὐαλλὸς ἡγούμενος καὶ ἐρημίτης (6ος αἰών-544) 6/11.
᾿Ιλτρούδη (785) 27/9.
῎Ινα Βασιλεὺς Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
῎Ινδισος μάρτυς (302) 3/9.
᾿Ινδὸς μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
᾿Ινίσχολος ἢ ᾿Ιακίσχολος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
᾿Ιννας ἢ ᾿Ιρίνας, Ρίμας, Πίνας ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος-2ος αἰών) 20/6, 20/1.
᾿Ιννοκέντιος Α΄ Πάπας Ρώμης ὁ ἐξ ᾿Αλβανίας (᾿Ιλλυρικοῦ) (417) 28/7.
᾿Ιννοκέντιος Βενιαμίνωφ Μητροπολίτης Μόσχας, φωτιστὴς ᾿Αλάσκας καὶ Σιβηρίας (1879) 31/3, (Συνάξεις) 13/12, 5/10, 23/9. (᾿Ανακήρυξις ἁγιότητος 1977).
᾿Ιννοκέντιος ᾿Επίσκοπος Χερσῶνος (῾Οδησοῦ) (1857) (ἀναγνώρισις ἐν Οὐκρανίᾳ 1997) 26/5.
᾿Ιννοκέντιος μάρτυς (302) 27/12.
᾿Ιννοκέντιος μοναχὸς ἐν Κομὲλ (Βολόγκντα) (1521) 19/3.
᾿Ιννοκέντιος ὁ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
᾿Ιννοκέντιος ὁ ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
᾿Ιννοκέντιος πρῶτος ᾿Επίσκοπος ᾿Ιρκούτσκ (1731) 26/11, (1805) 9/2 ἀνακομιδή, 10/6 σύναξις.
᾿Ιννοκέντιος τῆς Πένζα ᾿Επίσκοπος καὶ μεγαλόσχημος ὁ ᾿Ερημίτης ὁ ἐν Βαλαάμ (1819) 10/10.
᾿Ιννοκέντιος (Φιγκουρόφσκυ) Μητροπολίτης Πεκίνου. Κοίμησις (1931) 15/6.
᾿Ινσγουάϊθ (Eanswythe) ἡγουμένη τοῦ Φολκεστόουν ᾿Αγγλίας (640) 31/8.
᾿Ιονίλλη ἡ ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσασα (161-180) 16/1.
᾿Ιορδάνης μοναχὸς 2/5.
᾿Ιορδάνης νεομάρτυς ἐκ Τραπεζοῦντος (1650) 2/2.
᾿Ιόρεστος ἢ ᾿Ηλίας Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας, ὁμολογητὴς ἔναντι τῶν Καλβινιστῶν (1657 1683) 24/4.
᾿Ιουβενάλιος διάκονος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 20/7.
᾿Ιουβενάλιος ἱερομάρτυς ᾿Αμερικανικῆς Γῆς 2/7, 24/9 ἄφιξις εἰς ᾿Αλάσκα, 13/12 (σύναξις).
᾿Ιουβενάλιος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρυαζὰν (1937) [᾿Αναγνώρισις 1994] 24/10.
᾿Ιουβενάλιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (458) 2/7.
᾿Ιουβενάλιος πρωτομάρτυς ἐν ᾿Αλάσκᾳ (1796) 2/7, σύναξις 13/12.
᾿Ιουβεντῖνος μάρτυς 12/10.
᾿Ιουβεντῖνος μάρτυς 5/9.
᾿Ιουβέντιος μάρτυς ὁ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (361-363) 9/10.
᾿Ιούδας ᾿Απόστολος ὁ ἀδελφόθεος (80) 19/6.
᾿Ιουλία ἐν ᾿Αγκύρᾳ παρθενομάρτυς (303) 18/5.
᾿Ιουλία ἢ ᾿Ιουλίττα ἡ Ταβεννησία ἐξ Αἰγύπτου 14/6.
᾿Ιουλία παρθενομάρτυς, (303) 10/12.
᾿Ιουλία μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
᾿Ιουλία μάρτυς ἡ ἐν Κορσικῇ (440 ἢ 613) 16/7.
᾿Ιουλιάνα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Ιουλιανὴ ἐν Λαζαρέφσκογιε (Μουρόμ) (1604) 2/1.
᾿Ιουλιανὴ ἐν Συρίᾳ, ἀδελφὴ Παύλου (273) 17/8, 4/3.
᾿Ιουλιανὴ ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
᾿Ιουλιανὴ ἡ ἐν Βολυνίᾳ 25/5.
᾿Ιουλιανὴ καὶ Εὐπραξία μονάζουσαι ἐν Μόσχᾳ (1393 καὶ 1394) 3/5.
᾿Ιουλιανὴ μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (305) 1/11.
᾿Ιουλιανὴ μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει. 22/6.
᾿Ιουλιανὴ μάρτυς ἐν Στροβίλῳ 18/8.
᾿Ιουλιανὴ μάρτυς ἡ ἐν Συρίᾳ (306) 4/12.
᾿Ιουλιανὴ ᾿Ολσάνσκαγια ἡ ῾Αγία πριγκήπισσα (1550) 28/9, 6/7 (ἐπανεύρεσις λειψάνων), 10/10 (σύναξις).
᾿Ιουλιανὴ πριγκήπισσα Βυὰμσκ (Βυάσμα) (1406) 21/12.
᾿Ιουλιανὴ τῆς Νικομηδείας μάρτυς (304) 21/12.
᾿Ιουλιανὸς ἀσκητὴς ἐν Μεσοποταμίᾳ (4ος αἰών) 18/10.
᾿Ιουλιανὸς διάκονος (5ος αἰών) 21/6.
᾿Ιουλιανὸς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ μάρτυς 30/10.
᾿Ιουλιανὸς ἐν ᾿Αναζάρβοις μάρτυς (305) 16/3.
᾿Ιουλιανὸς ἐν Γαλατίᾳ (4ος αἰών) 12/9.
᾿Ιουλιανὸς ἐν Δαλματίᾳ μαρτυρήσας (2ος αἰών) 28/7.
᾿Ιουλιανὸς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
᾿Ιουλιανὸς ἐν Μπωβαὶ Γαλλίας, μάρτυς (2ος αἰών) 3/6.
᾿Ιουλιανὸς ᾿Επίσκοπος Κενομανῆς (Le Lans) ἐν Γαλατίᾳ (1ος αἰών) 13/7.
᾿Ιουλιανὸς ᾿Επίσκοπος Τολέδου (690) (Ρμ) 83.
᾿Ιουλιανὸς ἢ ᾿Ελιανὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
᾿Ιουλιανὸς ἱερομάρτυς ὁ ἐν Γαλατίᾳ (4ος αἰών) 13/9 καὶ 12/9.
᾿Ιουλιανὸς καὶ Βασίλισσα συμμαρτυρήσαντες ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς Κέλσου, ᾿Αντωνίου, καὶ ᾿Αναστασίας, εἴκοσι στρατιωτῶν καὶ πέντε παίδων (313) 8/1.
᾿Ιουλιανὸς καὶ Εὔβουλος μάρτυρες 6/3.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς (1ος αἰών) 7/10.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς 18/5.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς 2/9.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς (305-311) 4/9.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (Λιβύη) 21/6.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 27/2.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Βιέννῃ Γαλατίας (3ος αἰών) 28/8.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (305) 21/6.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
᾿Ιουλιανός μάρτυς ἐν Πέτρᾳ 5/5. (῎Ιδε καὶ 19/4 καὶ 21/4).
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
᾿Ιουλιανὸς μάρτυς ἐν Συρίᾳ (4ος αἰ) 22/8.
᾿Ιουλιανὸς Μπριούντ 28/8.
᾿Ιουλιανὸς ὁ ᾿Εμέσης μάρτυς (312) 6/2.
᾿Ιουλιανὸς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (189) 4/3.
᾿Ιουλιανὸς τῆς Νταγκούτα (Νταγκάζ) ἐν Κων/λει 12/6.
᾿Ιούλιος ἐκ τῶν Πρωτομαρτύρων Οὐαλλίας (304) 1/7.
᾿Ιούλιος ἐν Μοισίᾳ μαρτυρήσας (228) 24/4.
᾿Ιούλιος μάρτυς Βετερὰν ἐν Ρουμανίᾳ 27/5.
᾿Ιούλιος πρεσβύτερος ἐν Ναβάρᾳ (5ος αἰών) 21/6.
᾿Ιουλίττα ἢ ᾿Ιουλία ἡ Ταβεννησία ἐξ Αἰγύπτου 14/6.
᾿Ιουλίττα μάρτυς (305) 15/7.
᾿Ιουλίττα μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ (304-305) 30/7.
᾿Ιουνία καὶ ᾿Ανδρόνικος ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 17/5.
᾿Ιούστα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Ιούστα μοναχὴ 26/3.
᾿Ιουστίνα ἡ παρθένος (304) 2/10.
᾿Ιουστίνα καὶ Ρουφίνα ἐν Σεβίλλῃ μάρτυρες (287 ἢ 275) 2/9, 19/7.
᾿Ιουστίνα καὶ ἄλλοι μάρτυρες (287) 12/12.
᾿Ιουστίνα μάρτυς ἐν Παταβίᾳ (Πάδοβα-᾿Ιταλ.) (304) 7/10.
᾿Ιουστινιανὸς βασιλεὺς (6ος αἰών) 2/8.
᾿Ιουστινιανὸς ἐρημίτης ἐν Οὐαλλίᾳ (560) 5/12.
᾿Ιουστινιανὸς εὐσεβὴς αὐτοκράτωρ (565, 548) 14/11.
᾿Ιουστινιανὸς μοναχὸς ὁ μεταστὰς (υἱὸς αὐτοκράτορος Μαυρικίου) Σιναΐτης (7ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ιουστῖνος 17/11.
᾿Ιουστῖνος (Πόποβιτς) γέρων ἐν Τσέλιε Σερβίας (1979) 7/4, (25/3 ΠΗ).
᾿Ιουστῖνος φιλόσοφος μάρτυς (166) 1/6.
᾿Ιοῦστος 21/7.
᾿Ιοῦστος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 30/10.
᾿Ιοῦστος ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας ᾿Αγγλίας (7ος αἰών) 10/11.
᾿Ιοῦστος ᾿Αρχιεπίσκοπος Λουγδούνων (Λυών) καὶ μοναχὸς Θηβαΐδος ὁ ἐξ ᾿Ανζοῦ Γαλλίας (390) 14/10, (ἀνακομιδή) 2/9.
᾿Ιοῦστος (Ζύστ) μοναχὸς ἐν Κορνουάλλῃ (5ος αἰών) 13/7.
᾿Ιοῦστος μάρτυς (166) 1/6.
᾿Ιοῦστος μάρτυς ἐν Ρώμῃ 14/7.
᾿Ιοῦστος παιδομάρτυς ἐν Μπωβαὶρ καὶ ᾿Ωξὲρ Γαλλίας (287) 18/10.
᾿Ιοῦστος, Τίτιος, Χλόη καὶ Κρίσπος συνεργάται τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἑορτάζονται τῇ 1ῃ Κυριακῇ μετὰ τὴν 13η Φεβρουαρίου, ἐν Κορίνθῳ (ἢ τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Μητρ. Κορίνθου).
῾Ιππόλυτος ἐν Ρώμῃ ἱερομάρτυς (258) 10/8.
῾Ιππόλυτος μάρτυς Ρώμης (258) 13/8.
῾Ιππόλυτος Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς ἐν ᾿Οστίᾳ (269) 30/1.
᾿Ιραῒς ἢ Ραῒς παρθενομάρτυς ἐν ᾿Αντινόῃ Αἰγύπτου (3ος αἰών) 5/3.
᾿Ιρίνας ἢ ᾿Ιννας, Ρίμας, Πίνας ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου ἐν Σκυθίᾳ (1ος-2ος αἰών) 20/6, 20/1.
᾿Ισαὰκ ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ,ἱδρυτὴς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Σοκόλνιτσκ (1389) 4/5, 17/6.
᾿Ισαὰκ ἐν ῎Οπτινᾳ (1894) 22/8.
᾿Ισαὰκ ᾿Επίσκοπος Κιτίου 21/9.
᾿Ισαὰκ ἡγούμενος Σπολέτο ᾿Ιταλίας (550) 12/4.
᾿Ισαὰκ Καθολικός τῆς ᾿Αρμενίας (440) 20/11.
᾿Ισαὰκ Κτίτωρ Μονῆς Δαλμάτων Κωνσταντινουπόλεως (383) 22/3, 30/5.
᾿Ισαὰκ μάρτυς 22/9.
᾿Ισαὰκ μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (808) 16/9.
᾿Ισαὰκ μάρτυς Νόβγκοροντ (15ος αἰών) 4/5.
᾿Ισαὰκ μάρτυς Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών) 14/1.
᾿Ισαὰκ, Ναρσής και Σωσίθεος μάρτυρες ἐν Περσίᾳ (343) 20/11, 9/12
᾿Ισαὰκ νεοϊερομάρτυς ἐν Χανὰκ Συρίας 21/8.
᾿Ισαὰκ νεομάρτυς ἐν Σαρώφ, σύναξις 6/11.
᾿Ισαὰκ νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
᾿Ισαὰκ ὁ ἐν ᾿Αρμενίᾳ, καθολικὸς 30/9.
᾿Ισαὰκ ὁ Σύρος ᾿Επίσκοπος Νινευΐ (7ος αἰών) 28/1.
᾿Ισαὰκ, Συμεὼν, Βαριησοῦ μάρτυρες ἐν Περσίᾳ (339) 16/5, 18/5.
᾿Ισαὰκ ὁ προπάτωρ 21/8.
᾿Ισαὰκ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1190) 14/2.
᾿Ισαάκιος ἀκόλουθος αὐτοκρατείρας ᾿Αλεξάνδρας συζ. Διοκλητιανοῦ μάρτυς 23/4, 21/4.
᾿Ισαάκιος (5ος αἰών) 3/8.
᾿Ισαάκιος ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (303) 21/4.
῎Ισαυρος διάκονος ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
῎Ισαυρος ὁ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
᾿Ισιδώρα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ ἐν Ταβεννησίῳ Αἰγύπτου (4ος αἰών) 1/5.
᾿Ισιδώρα μάρτυς 17/10.
᾿Ισίδωρος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
᾿Ισίδωρος ᾿Επίσκοπος Σεβίλλης ῾Ισπανίας (636) 4/4.
᾿Ισίδωρος ἱερομάρτυς μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καὶ Εἰρήνης (Κρήτη) 18/10.
᾿Ισίδωρος καὶ ᾿Ιάδωρος Πηλουσιῶται μάρτυρες (249-251) 4/2.
᾿Ισίδωρος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
᾿Ισίδωρος μάρτυς 7/12.
᾿Ισίδωρος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
᾿Ισίδωρος ὁ ἐν Γιούριεφ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 72 ὑπὸ Λατίνων μαρτυρήσαντες ἐν Ντόρπατς ᾿Εσθονίας (1472) 8/1.
᾿Ισίδωρος ὁ ἐν Χίῳ μάρτυς (251) 14/5.
᾿Ισίδωρος ὁ Πρῶσσος ὁ ἐν Ροστὼβ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1474) 14/5.
᾿Ισίδωρος Πηλουσιώτης (436-440) 4/2.
῎Ισκος ἐκ τῶν ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρησάντων τῷ 375 26/3.
᾿Ισμαὴλ ἐν Περσίᾳ μάρτυς (362) 17/6.
᾿Ισμαὴλ νεοϊερομάρτυς ἱερεὺς (Ροζντεστβένσκυ) 1938 17/6.
᾿Ισοκράτης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
᾿Ισχυρίων ᾿Επίσκοπος ἐξ Αἰγύπτου ἐρημίτης τῆς Σκήτης 23/11.
῎Ιτα ἐρημήτρια μητρυιὰ ἁγίου Μπρένταν (570) 15/1.
᾿Ιφιγένεια 16/11.
᾿Ιωακεὶμ Α΄ Πατριάρχης Τιρνάβου Βουλγαρίας (1248) 18/1.
᾿Ιωακεὶμ ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1030) 10/2.
᾿Ιωακεὶμ καὶ ῎Αννα οἱ Προπάτορες. Σύναξις 9/9.
᾿Ιωακεὶμ μοναχὸς ὁ λεγόμενος Παπουλάκης ὁ Βατοπεδινός (1868) 2/3, 23/5.
᾿Ιωακεὶμ ὁ ἐν Νοτένᾳ 3/7.
᾿Ιωακεὶμ ὁ ἐν ᾿Οζογκὸφσκ μοναχὸς (11ος αἰών) 16/8.
᾿Ιωακεὶμ ὁ «Πάνυ» Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας (1517) 17/9. (῾Αγιοκατάταξις 17/9/2002 Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας).
᾿Ιωακεὶμ τῆς ᾿Οπόσχκα μοναχὸς (1550) 9/9, (1621) 19/4 (᾿Ανακομιδή).
᾿Ιωάννα (Στσβάϊκο) πρεσβυτέρα ἐν Γκράμποβιτς Πολωνίας (1943) 28/8.
᾿Ιωάννα ἡ Μυροφόρος (1ος αἰών) 27/6.
᾿Ιωάννης (5ος-6ος αἰών) 26/1.
᾿Ιωάννης ᾿Αντιοχείας μεγαλομάρτυς 30/11.
᾿Ιωάννης ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1186) 7/9.
᾿Ιωάννης ᾿Αρχιεπίσκοπος Ρίγας Λεττονίας ἱερομάρτυς (1934) 29/9.
᾿Ιωάννης ᾿Αρχιεπίσκοπος Σινᾶ, ὁ ᾿Αθηναῖος, ὑπὸ ᾿Αράβων μαρτυρήσας (1091). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ιωάννης Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (520) (535) 25/8.
᾿Ιωάννης-Βλαδίμηρος βασιλεὺς Σερβίας μάρτυς (1015) 22/5.
᾿Ιωάννης (Βοστοργκρώφ) νεοϊερομάρτυς (1918) 22/8.
᾿Ιωάννης Γ΄ ὁ Σχολαστικὸς Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (577) 21/2.
᾿Ιωάννης Γ΄ αὐτοκράτωρ Βατάτζης, ὁ φιλάνθρωπος 4/11.
᾿Ιωάννης Γάζης μοναχὸς (6ος αἰών) 6/2.
᾿Ιωάννης Δούκας ᾿Αλεξανδρείας
᾿Ιωάννης Δ΄ ὁ νέος Χρυσόστομος (1001) 1/3.
᾿Ιωάννης Δ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Νηστευτὴς (595) 2/9.
᾿Ιωάννης Ε΄ (1049) Καθολικῶν Γεωργίας 1/3.
᾿Ιωάννης Ε΄ Πατριάρχης (674 καὶ 683) 18/8.
᾿Ιωάννης ἐκ τῶν Δικαίων νέων τῆς Μενιούγκα Νόβγκοροντ (1569 ἢ 1565) 24/6.
᾿Ιωάννης ἐκ τῶν ἐρημιτῶν Αἰγυπτίων 12/6.
᾿Ιωάννης ἐκ τῶν ᾿Ιβηριτῶν (῎Αθω) (988) 12/7.
᾿Ιωάννης ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
᾿Ιωάννης ἐν Τσαχουλέλι Γεωργίας 10/3.
᾿Ιωάννης ἔξαρχος Βουλγαρίας (1922) 31/7.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος τῶν Γότθων ἐν Κριμαίᾳ (787) 19/5, 26/6
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Εἰρηνουπόλεως (4ος αἰών) 4/2.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Ζίχνης 12/12.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος ἱερομάρτυς ἐν Περσίᾳ (345) 1/11.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Μανγκλίσι Γεωργίας (1751) 28/3.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1185) 10/2
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος ὁ ἐν Σερβίᾳ, σύναξις 30/8.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Σιναίου (11ος αἰ) 12/2.
᾿Ιωάννης ᾿Επίσκοπος Σουζντὰλ (14ος αἰών) 15/10.
᾿Ιωάννης ἐρημίτης ῾Ιερουσαλὴμ (6ος αἰών) 19/6.
᾿Ιωάννης ἐρημίτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 98 πατέρες τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἐν Κρήτῃ 7/10.
᾿Ιωάννης Ζεντασνέλι καὶ οἱ δώδεκα Πατέρες ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
᾿Ιωάννης ἡγούμενος καὶ μάρτυς ἐν Ζεντατσὲνι Γεωργίας (9ος αἰ.) 12/12.
᾿Ιωάννης ἡγούμενος Ρίλας ἐν Βουλγαρίᾳ (946) 18/8, 19/10, 1/7 (ἀνακομιδὴ λειψάνων).
᾿Ιωάννης ἢ ᾿Ιάκωβος ὁ ἐν Γκαλὶτς (15ος αἰών) 30/5
᾿Ιωάννης ἢ Νάνος νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1802) 29/5.
᾿Ιωάννης Θεριστὴς (1054) 25/7.
᾿Ιωάννης ἱερεὺς ὁμολογητὴς τοῦ Σιμπιοῦ (Γκάλετς) (18ος αἰών) 21/10.
᾿Ιωάννης ἱερεὺς τῆς Κροστάνδης ὁ Θαυματουργὸς (1908) 20/12, 19/10.
᾿Ιωάννης (᾿Ιωακείμ) μοναχὸς ὁ λεγόμενος Παπουλάκης ὁ Βατοπεδινός (1868) 23/5, 10/5.
᾿Ιωάννης καὶ ᾿Αθανάσιος μοναχοὶ ἐν Αἰγίνῃ 18/4.
᾿Ιωάννης καὶ ἄλλοι πολλοὶ (767 ἢ 775) 28/11
᾿Ιωάννης καὶ Βασίλειος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 8/2.
᾿Ιωάννης καὶ Βαρούχιος μάρτυρες (᾿Αποστ. Διακ.) 27/3.
᾿Ιωάννης καὶ Εὐθύμιος οἱ τῆς Μονῆς ᾿Ιβήρων ἐν ῎Αθῳ (998 ἢ 1028) 13/5.
᾿Ιωάννης καὶ Κῦρος, ἀνακομιδὴ λειψάνων (412) 28/6
᾿Ιωάννης καὶ Κῦρος ἐκ τῶν ᾿Αναργύρων καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς (311) 31/1.
᾿Ιωάννης καὶ Μαρία οἱ Δίκαιοι ἐν Οὐστιοὺγκ, Βολόγκντα 25/5.
᾿Ιωάννης καὶ Παῦλος 30/7.
᾿Ιωάννης καὶ Ταράσιος μάρτυρες 7/6.
᾿Ιωάννης Καλοκτένης Μητροπολίτης Θηβῶν Βοιωτίας 29/4.
᾿Ιωάννης (Καρασταμάτης) ὁ πρεσβύτερος, μάρτυς ἐν Σάντᾳ-Κρούζ. Μαρτύριον-Κοίμησις (1985) 6/5 (ἀναγνωρισθεὶς ὑπὸ ΡΔ) (19/5 μὲ Π.Η.).
᾿Ιωάννης Κῖλιξ ἢ Κιλικιανὸς Σιναΐτης ῾Ηγούμενος Ραϊθοῦ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ιωάννης Κονίτσης νεομάρτυς (1814) 23/9.
᾿Ιωάννης Κουκουζέλης μοναχὸς καὶ Ψάλτης (12ος αἰών) 1/10.
᾿Ιωάννης Κουλικᾶς νεομάρτυς 18/4, 8/4.
᾿Ιωάννης (Κουτσούρωφ) πρῶτος Ρῶσσος νεοϊερομάρτυς ἐν Τσαρσκόγιε-Σέλο ὁ ἐν Σικάγῳ καὶ ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1917), 31/10, σύναξις 12/12 και 25/1.
᾿Ιωάννης Λαμπαδιστὸς ὁ ἐν Κύπρῳ (10ος αἰών) 4/10, 14/10.
᾿Ιωάννης Λυκοπόλεως μοναχὸς ὁ διορατικὸς ἐν Αἰγύπτῳ (395) 27/3.
᾿Ιωάννης (Μαξίμοβιτς), ᾿Αρχιεπίσκοπος Σαγκάης, Βρυξελλῶν, ῾Αγίου Φραγκίσκου Η.Π.Α. (1966) 2/7, [Π.Η. 19/6].
᾿Ιωάννης Μητροπολίτης Τομπὸλσκ ἐν Σιβηρίᾳ μάρτυς (1715) 10/6.
᾿Ιωάννης μάρτυς 28/11.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ (9ος αἰών) 23/9.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Βίλνᾳ (Λιθουανίας) (1347) 14/4.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Κιέβῳ (983) 12/7.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Μὰρβ Τουρκμενιστὰν (11ος αἰ) 14/7.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (7ος αἰών) 12/4.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
᾿Ιωάννης μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 28/4, 29/4.
᾿Ιωάννης μάρτυς Πάπας Ρώμης (525) 27/5.
᾿Ιωάννης μάρτυς Σιναΐτης 14/1.
᾿Ιωάννης (Μασλόφσκυ) νεοϊερομάρτυς 7/9.
᾿Ιωάννης Μαυρόπους, Μητροπολίτης Εὐχαΐτων 5/10, 14/6.
᾿Ιωάννης Μητροπολίτης Κιέβου (1089) 31/8.
᾿Ιωάννης Μητροπολίτης Χαλκηδόνος 18/7.
᾿Ιωάννης μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
᾿Ιωάννης μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 2/12.
᾿Ιωάννης μοναχὸς ᾿Εφέσου 3/8.
᾿Ιωάννης Μόσχος (622) 11/3.
᾿Ιωάννης Μπράνκοβιτς Βασιλεὺς Σέρβων (1503) 10/12.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς (᾿Αρναουτογιάννης) 19/5.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1922) 13/8.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Βαλλαχίᾳ (1662) 12/5.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ Βούλγαρος (1802) 14/5.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ἐν Δαμασκῷ (1684) 12/6.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐκ Σφακίων Κρήτης (1811) 15/9.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐν Μονεμβασίᾳ (1773) 21/10.
᾿Ιωάννης νεομάρτυς ὁ ἐν Σέρραις 12/5.
᾿Ιωάννης νηστευτὴς τῆς Μονῆς ῾Αγίου Σάββα 7/12.
᾿Ιωάννης νηστευτὴς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, μοναχὸς (12ος αἰών) 7/12, 8/12.
᾿Ιωάννης ὁ ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς ὁ Βούλγαρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784) 5/3.
᾿Ιωάννης ὁ Αἰγύπτιος μάρτυς, σὺν 40 μάρτυρες 20/9.
᾿Ιωάννης ὁ ᾿Ακατζίου ἀσκητὴς ἐν Κωνσταντινουπόλει 4/11.
᾿Ιωάννης ὁ ἀναχωρητὴς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 29/3.
᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής Σύναξις 7/1, 29/8 ἀποτομὴ κεφαλῆς, 24/6 Γενέσιον, 25/5 Τρίτη ἀνεύρεσις Κάρας. 23/9 Σύλληψις.
᾿Ιωάννης ὁ Γιαρὲνσκ μοναχὸς (Σολόφκυ) (1561) 24/6.
᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (780) 4/12.
᾿Ιωάννης ὁ Δερμοκαΐτης, ἀσκητὴς 17/11.
᾿Ιωάννης ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς ἐν Βερχοτούριγιε (1701) 16/4.
᾿Ιωάννης ὁ ἔγκλειστος τῆς Λαύρας τοῦ Πσκόφ (1616) 24/10.
᾿Ιωάννης ὁ ἐκ Καρπάθου (7ος αἰών) 25/8.
᾿Ιωάννης ὁ ἐκ τῶν Ψυχαϊτῶν ὁμολογητὴς ἐν Κωνσταντινουπόλει (8ος αἰών) 26/5.
᾿Ιωάννης ὁ ᾿Ελεήμων Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (616-620) 12/11.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Δαμασκῷ μάρτυς 29/11.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ νεομάρτυς 15/2.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Θήβαις μοναχὸς 6/2.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Καζὰν μάρτυς (1529) 24/1.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει (5ος αἰών) 13/6.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Μόσχᾳ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1589) 3/7.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Οὐστιοὺγκ ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς (1494) 29/5.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Προύσῃ νεομάρτυς (13ος-14ος αἰών) 9/10.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Ρεομὲ μοναχὸς ἐν Γαλλίᾳ (544) 28/1.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Ροστὼβ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1580) 3/9, 12/11.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
᾿Ιωάννης ὁ ἐν Σουσέαβᾳ νεομάρτυς (Σετάτεα ῎Αλμπα – 1492), μεταφορὰ λειψάνων του 2/6, μνήμη του 24/6.
᾿Ιωάννης ὁ ἐξ ᾿Ιωαννίνων νεομάρτυς (1526) 18/4.
᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστής, ᾿Επίσκοπος Κολωνίας (558) 3/12.
᾿Ιωάννης ὁ θαυματουργὸς ἐν Γιαρίνγκᾳ (Σολόφσκυ) (1544-1545) 3/7.
᾿Ιωάννης ὁ Θεολόγος, ᾿Απόστολος, Εὐαγγελιστής, Παρθένος, ᾿Ηγαπημένος 26/9, 8/5.
᾿Ιωάννης ὁ Θεριστὴς μοναχὸς (11ος αἰών) 23/2.
᾿Ιωάννης ὁ ῎Ισαυρος μοναχὸς (820) 18/4.
᾿Ιωάννης ὁ Καλούμενος Βαρσανούφιος ἐν Νιτρίᾳ (5ος αἰών) 29/2.
᾿Ιωάννης ὁ Καλυβίτης ἐν Κωνσταντινουπόλει (5ος αἰών) 15/1.
᾿Ιωάννης ὁ Κάλφας νεομάρτυς (1575) 26/2.
᾿Ιωάννης ὁ Κολοβὸς ἀσκητὴς ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών) 9/11.
᾿Ιωάννης ᾿Οκροπίρι, Καθολικὸς Γεωργίας (1049) 3/3.
᾿Ιωάννης ὁ Κρὴς μοναχὸς 20/9.
᾿Ιωάννης ὁ μαθητὴς Γρηγορίου Δεκαπόλεως (9ος αἰών) 11/4.
᾿Ιωάννης ὁ μαρτυρήσας ἐν Χίῳ (1822) 3/2.
᾿Ιωάννης ὁμολογητὴς ἐν Γεωργίᾳ 8/9.
᾿Ιωάννης ὁ Νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Εφέσου 3/8.
᾿Ιωάννης ὁ Ρῶσσος 27/5.
᾿Ιωάννης Σαββαΐτης ὁ ἐν Σινᾷ τελειωθείς (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ιωάννης ὁ Σέρβος 3/9.
᾿Ιωάννης ὁ Σιωπηλὸς ὁ ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ (6ος αἰών) 30/3.
᾿Ιωάννης ὁ στρατιώτης ἐν Αἰγύπτῳ 12/6.
᾿Ιωάννης ὁ στρατιώτης ἐν Κωνσταντινουπόλει (4ος αἰών) 29/7.
᾿Ιωάννης ὁ ταξιδευτὴς (Θαλασσοπόρος) νεομάρτυς (1699) 8/4.
᾿Ιωάννης ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς ἐν ᾿Ασπροπύργῳ (1492) 12/6.
᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (407) μετάθεσις εἰς 13/11, 27/1, σύναξις τριῶν ῾Ιεραρχῶν 30/1, κοίμησις 14/9.
᾿Ιωάννης ὁ Ψυχαΐτης μοναχὸς 7/5.
᾿Ιωάννης ᾿Οκροπίρι Καθολικὸς Γεωργίας 3/3.
᾿Ιωάννης ὁμολογητὴς Μονῆς τῶν Καθαρῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει (832) 27/4.
᾿Ιωάννης Παλαιολαυρίτης μοναχὸς 20/4.
᾿Ιωάννης Πατελαραίας ἡγούμενος καὶ ὁμολογητής 3/8.
᾿Ιωάννης Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 30/3.
᾿Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (340) (595) (784) 30/8.
᾿Ιωάννης Πεταί πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς ἐκ Βάλγκα ᾿Εσθονίας (1918) 29/1.
᾿Ιωάννης Πολυβότης, ὁμολογητὴς (8ος αἰών) 4/12.
᾿Ιωάννης Προύσης νεομάρτυς (13ος-14ος αἰ) 8/10.
᾿Ιωάννης Πρωθιερεὺς (Γκάσκεβιτς) ἐν Κόρμᾳ Λευκορωσσίας (1917) 18/5, (ἀναγνώρισις 2000).
᾿Ιωάννης Ράπτης νεομάρτυς ὁ ἐν Θάσῳ (1652) 20/12.
᾿Ιωάννης Σὰρβ πρεσβύτερος, νεοϊερομάρτυς ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1937) 3/12.
᾿Ιωάννης Σκιαβτέλι ὅσιος ἐν Γεωργίᾳ 1/4.
᾿Ιωάννης συννηστευτὴς Συμεὼν ὁ διὰ Χριστὸν σαλός (590) 21/7.
᾿Ιωάννης Σχολάριος μαθητὴς ἁγίου Σάββα 4/1.
᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος (649) 30/3.
᾿Ιωάννης τῆς Μενιούγκα Νόβγκοροντ, (1569) 24/6.
᾿Ιωάννης τῆς Μονάγκρια πλησίον Κυζίκου μοναχός 4/6.
᾿Ιωάννης τῆς Νέας-Μονῆς Χίου (1050) 20/5.
᾿Ιωάννης τοῦ Κιέβου ὁ Καρτερικός (1160) 18/7.
᾿Ιωάννης τοῦ Μπέβερλυ ᾿Επίσκοπος ῾Υόρκης (721) 7/5, 7/3.
᾿Ιωάννης τοῦ Πρίσλοπ Ρουμανίας (15ος-16ος αἰών) 13/9.
᾿Ιωάννης τῶν ἀρχαίων Σπηλαίων ἐν Παλαιστίνῃ (8ος αἰών) 19/4.
᾿Ιωάννης τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10, 4/8.
᾿Ιωάννης τῶν Ρουφινιανῶν 16/3.
᾿Ιωάννης τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ος αἰών) 29/12.
᾿Ιωάννης υἱὸς Κλεοπάτρας (327) 19/10.
᾿Ιωάννης Χινχιμίου ἐν Βουλγαρίᾳ (13ος αἰ.) 10/2.
᾿Ιωάννης Χοζεβίτης, ᾿Επίσκοπος Καισαρείας (6ος αἰών) 28/10, 3/10.
᾿Ιωάννης Χοζεβίτης ὁ ἐκ Νεὰμτ Ρουμανίας (κατὰ κόσμον ᾿Ιάκωβος) (1960) 5/8.
᾿Ιωαννίκιος Α΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1270) 23/5.
᾿Ιωαννίκιος ἡγούμενος ἐν Βολόγκντᾳ 23/6.
᾿Ιωαννίκιος ᾿Επίσκοπος Σερβίας (1349) 3/9, 30/8 (σύναξις).
᾿Ιωαννίκιος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας 17/6.
᾿Ιωαννίκιος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
᾿Ιωαννίκιος ὁ ἐν Ντέβιτς (Σερβίας) μοναχὸς (1430) 26/3, 26/4, 2/12.
᾿Ιωαννίκιος ὁ Μέγας, ἀσκητὴς ἐν Βιθυνίᾳ (846) 4/11.
᾿Ιωαννίκιος Σιναΐτης νεομάρτυς (1735) 8/4.
᾿Ιωάσαφ βασιλεὺς τῶν ᾿Ινδιῶν καὶ μοναχὸς (4ος αἰών) 26/8, 19/11.
᾿Ιωάσαφ ᾿Επίσκοπος Μπέλγκοροντ (1754) 10/12, (1911) 4/9 ἀνεύρεσις λειψάνων.
᾿Ιωάσαφ Μητροπολίτης Μόσχας (1555) 27/7.
᾿Ιωάσαφ μοναχὸς ἐν Μετεώροις 20/4.
᾿Ιωάσαφ μοναχὸς καὶ νεομάρτυς (1536) 26/10.
᾿Ιωάσαφ μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
᾿Ιωάσαφ μοναχὸς ὁ ἐν Βολόγκντᾳ, ἡγεμὼν ᾿Ανδρέας τοῦ Κουμπένσκ) (1453) 10/9.
᾿Ιωάσαφ (Μπολότωφ) πρῶτος ᾿Επίσκοπος ᾿Αλάσκας (1799) 19/4, 22/1, 13/12 σύναξις, 10/4 ἐνθρόνισις, 24/9 ἄφιξις.
᾿Ιωάσαφ ὅσιος ὁ Σέρβος 21/4.
᾿Ιωάσαφ τοῦ Σβετογκὸρσκ ἐν Πσκόφ καὶ Βασίλειος τοῦ Μιρὸχ μαρτυρήσαντες ὑπὸ τῶν Λατίνων (1299) 4/3.
᾿Ιὼβ μοναχὸς ἐν Σολόφκυ Ρωσίας (1720) 6/3, 5/8.
᾿Ιὼβ μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
᾿Ιὼβ ὁ Δίκαιος ὁ Πολύαθλος (2000-1500 π.Χ.) 6/5.
᾿Ιὼβ ὁ θαυματουργὸς ἡγούμενος Ποτσάεβ (1651) 6/5, (1659) 28/8 (᾿Ανεύρεσις λειψάνων).
᾿Ιὼβ Πατριάρχης Μόσχας (1607) 19/6, (1652) 5/4 (ἀνακομιδή).
᾿Ιὼβ τοῦ Οὐτσέλκ 7/8.
᾿Ιωβίτης καὶ Φαυστῖνος μάρτυρες (120) 15/2.
᾿Ιωὴλ Προφήτης 19/10.
᾿Ιωνᾶς (᾿Αταμάνκ) ἱερεὺς ἐν ᾿Οδησσῷ (1924) 17/5, (ΠΗ) 30/5.
᾿Ιωνᾶς Γαρμπῆς Νισύριος, νεομάρτυς (1532). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
᾿Ιωνᾶς ἐν Περσίᾳ μαρτυρήσας (330) 28/3, 29/3.
᾿Ιωνᾶς ᾿Επίσκοπος Μαντζουρίας (1925) 20/10, 7/10.
᾿Ιωνᾶς ᾿Επίσκοπος Πὲρμ 6/6, (1470) 29/1 (σύναξις).
᾿Ιωνᾶς Μητροπολίτης Κιέβου-Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας (1461) 31/3, 15/6, 27/5 ἀνακομιδή, 5/10 σύναξις.
᾿Ιωνᾶς Μητροπολίτης Νόβγκοροντ (1470) 9/3, 5/11.
᾿Ιωνᾶς μοναχὸς ἐν Πσκόφ (1480) (1473) 29/3.
᾿Ιωνᾶς μοναχὸς Πετρόμα (Σολόφσκυ), ἀνεύρεσις λειψάνων (1566 καὶ 1599) 5/6, 12/6.
᾿Ιωνᾶς ὁ ἐν Κλιμνέτς (῾Ολονιέτς) μοναχός (1534) 28/3, 6/6.
᾿Ιωνᾶς ὁ θαυματουργὸς ὁ ἐν Κύπρῳ 11/10.
᾿Ιωνᾶς ὁ ᾿Ιατσεζὲρκ ἢ ᾿Ιατσέρα μοναχὸς (1589) 22/9.
᾿Ιωνᾶς ὁ πρεσβύτερος (9ος αἰών) 22/9.
᾿Ιωνᾶς ὁ Προφήτης 21/9, 22/9.
᾿Ιωνᾶς ὁ Σαββαΐτης μοναχὸς 21/9.
᾿Ιωνᾶς ὁσιομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (1590) 25/12.
᾿Ιωνᾶς Περίου νεομάρτυς (1562). Σύναξις τὴν 1ην Κυριακὴν μετὰ τὴν 10/7.
᾿Ιωνᾶς (Πέτρος μεγαλόσχημος) ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς τῆς ῾Αγίας Τριάδος Κιέβου (1902) 9/1.
᾿Ιωνᾶς ὑποτακτικὸς τοῦ Τρύφωνος τοῦ Κιόλσκ, μοναχός καὶ ᾿Απόστολος τῆς Λαπωνίας (1583) 15/12.
᾿Ιωσῆς μάρτυς (66) 26/2.
᾿Ιωσὴφ (ἀδελφὸς Θεοδώρου Στουδίτου) (845) ἀνακομιδὴ λειψάνων 26/1.
᾿Ιωσὴφ ᾿Αναλυτικὸς ἐν Ραϊθῷ ὁ ἐξ ᾿Εϊλὰτ ὁ ἀόρατος καὶ Γελάσιος μαθητὴς αὐτοῦ (4ος αἰών) 14/1.
᾿Ιωσὴφ ἀναχωρητής, μαθητὴς τοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (4ος αἰών) 17/6.
᾿Ιωσὴφ ᾿Αριμαθαίας (1ος αἰών) 31/7.
᾿Ιωσὴφ ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (832) 14/7, 26/1, 14/6, 26/1 (845) ἀνακομιδή.
᾿Ιωσὴφ ᾿Αρχιεπίσκοπος Καζάν (᾿Αστραχάν) (1671) 11/5.
᾿Ιωσὴφ ἐκ Καππαδοκίας 11/1.
᾿Ιωσὴφ ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
᾿Ιωσὴφ ἐν Βολόγκντᾳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μοναχοὶ (1612) 23/6.
᾿Ιωσὴφ ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχός, μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
᾿Ιωσὴφ ἐν Κιέβῳ μοναχὸς (14ος αἰών) 4/4.
᾿Ιωσὴφ ᾿Επίσκοπος Μαραμοῦρες (Ρουμανίας) 24/4.
᾿Ιωσὴφ ᾿Επίσκοπος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
᾿Ιωσὴφ ἡγούμενος ὁ ἐν Βολοκολὰμσκ (1515) 18/10, 9/9, 13/2.
᾿Ιωσὴφ ἡγούμενος Αλαβερότσκ ἢ ᾿Αλαβὲρδ ἐν Γεωργίᾳ (570) 15/9.
᾿Ιωσὴφ ἡσυχαστὴς ἐν Ρουμανίᾳ (1828) 28/12.
᾿Ιωσὴφ ἱερομάρτυς Μονῆς Χαματούρα Λιβάνου (16ος αἰών) 18/10.
᾿Ιωσὴφ καὶ ᾿Αειθαλᾶς μάρτυρες οἱ ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 3/11.
᾿Ιωσὴφ μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (808) 16/9.
᾿Ιωσὴφ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης νεοϊερομάρτυς (1821) 3/6.
᾿Ιωσὴφ Μνήστωρ τῆς Θεοτόκου (Τελευταία Κυριακὴ τοῦ ἔτους) 26/12.
᾿Ιωσὴφ μοναχὸς ἐν Βηθλεέμ 15/6.
᾿Ιωσὴφ μοναχὸς ὁ ἐν ῎Οπτινᾳ (1911) 9/5.
᾿Ιωσὴφ Νανιέσκου Μητροπολίτης Σουεσάβας Ρουμανίας (1902) 26/1.
᾿Ιωσὴφ νεοϊερομάρτυς ὁ ἐν Δαμασκῷ (1860) 10/7.
᾿Ιωσὴφ νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6.
᾿Ιωσὴφ ὁ ᾿Αλεούτιος μάρτυς 4/2.
᾿Ιωσὴφ ὁ ἐν Κχέβι Γεωργίας (1763) 7/10.
᾿Ιωσὴφ ὁ θαυματουργὸς Καθολικὸς Γεωργίας (1770) 17/10.
᾿Ιωσὴφ ὁ Κρής ὁ Γεροντογιάννης ἐκ Σητείας (1874) 7/8.
᾿Ιωσὴφ ὁ Κρὴς (Σαμάκος) μοναχὸς ὁ ῾Ηγιασμένος 22/1, ἀνακομιδὴ λειψάνων 29/8.
᾿Ιωσὴφ ὁ Νέος Μητροπολίτης Τιμισοάρας (Ρουμανίας-Σερβίας) (1656) 15/9.
᾿Ιωσὴφ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 30/10.
᾿Ιωσὴφ Πετρόβιτς Μητροπολίτης ῾Αγίας Πετρουπόλεως, νεοϊερομάρτυς (1938) 15/12.
᾿Ιωσὴφ τῆς Νέας Μονῆς Χίου (1050) 20/5.
᾿Ιωσὴφ ὑμνογράφος ἐν Σικελίᾳ (883) 3/4.
᾿Ιωσὴφ Χαλεπλῆς νεομάρτυς (1686) 4/2.