Θ

Θαδδαῖος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (44) 21/8.
Θαδδαῖος ᾿Αρχιεπίσκοπος Τβὲρ ἱερομάρτυς (1937) 31/12.
Θαδδαῖος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Θαδδαῖος μάρτυς 22/11.
Θαδδαῖος Στουδίτης μοναχός, ὁ ῾Ομολογητὴς (818) 29/12.
Θαθουὴλ μάρτυς (361-363) 4/8, εἰς ᾿Απ. Διακον. 4/9, 5/9.
Θαῒς ἢ Ταϊσία πόρνη ἡ Αἰγυπτία (4ος αἰών) 8/10, 10/5.
Θαλάσσιος καὶ Λιμναῖος ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 22/2.
Θαλάσσιος μοναχὸς ἐκ Λιβύης ὁ μυροβλύτης (660) 20/5.
Θάλεια ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θαλέλαιος μάρτυς 20/9.
Θαλέλαιος μάρτυς 22/11.
Θαλέλαιος μάρτυς (327) 20/5.
Θαλέλαιος μοναχὸς ἐκ Συρίας (460) 27/2.
Θαλῆς καὶ Τρόφιμος μάρτυρες ἐν Λαοδικείᾳ (1111) 16/3, 11/3.
Θάμαρ ἢ Ταμάρα Βασίλισσα Γεωργίας (13ος αἰών) 1/5, 12/4, 9/5.
Θαῦμα τοῦ ᾿Αρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Κολοσσαῖς (4ος αἰὼν 311-312) 6/9.
Θαυμάσιος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) 29/4, 28/4.
Θέα μάρτυς 23/2.
Θέα μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 10/2.
Θέα (Χιονία) ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν Παύλου (308) 16/7.
Θεαγένης μάρτυς 3/10.
Θεαγένης νεομάρτυς ἐν Παρίῳ ῾Ελλησπόντου (320) 2/1.
Θεαγένης παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (3ος αἰὼν) (363) 7/11.
Θεαγένης, Πρῖμος, Κηρῖνος, μάρτυρες (320) 3/2.
Θεανὼ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεῆ, Παύλος καὶ Οὐαλεντίνη μάρτυρες 18/7.
Θείων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 1/2.
Θέκλα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θέκλα, ᾿Αρχελαΐς, Σωσάννα, ἐν Σαλέρνο Παρθενομάρτυρες (293) 6/6 καὶ 18/1.
Θέκλα, Εὐφημία, ᾿Ερασμία, Δωροθέα παρθενομάρτυρες (270) 3/9.
Θέκλα ἐν Περσίᾳ μάρτυς (343) 20/11.
Θέκλα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Θέκλα μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (304) 19/8.
Θέκλα μάρτυς ἐν Περσίᾳ (346) 9/6.
Θέκλα Πρωτομάρτυς καὶ ᾿Ισαπόστολος ἡ ἐν ᾿Ικονίῳ (1ος αἰών) 24/9.
Θέλθα ἐκ τῶν 300 ᾿Αλαμάνων ἐν Κύπρῳ 14/5.
Θεμιστοκλῆς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Θεμιστοκλῆς ὁ ἐκ Μύρων Λυκίας μάρτυς (251) 21/12.
Θεογνίδης μάρτυς ἐν Κυζίκῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 29/4, 28/4.
Θεόγνιος ᾿Επίσκοπος Βεθελίας ἢ Βητυλίας 15/2 κατ’ ἄλλους 8/2.
Θεόγνιος μάρτυς ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών) 21/8.
Θέογνις μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) 28/4.
Θεογνώστης ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Θεογνώστης ἱερομάρτυς ἐν ῎Αλμᾳ-᾿Ατὰ (Μογγολίας) μαρτυρήσας (1921) 16/7.
Θεόγνωστος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Μόσχας (1353) 14/3, (1479) ἀνακομιδὴ 27/8.
Θεοδοσία Βασίλισσα καὶ Γερόντιος μοναχὸς ὑπηρέτης αὐτῆς (2ος αἰών) 13/4.
Θεοδοσία ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Παρθενομάρτυς (726) 29/5.
Θεοδοσία ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
Θεοδοσία, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία, ἀδελφαί, θυγατέρες ᾿Αθανασίας μαρτυρήσασαι ἐν Κανώπῃ (Αἰγύπτου) (311) 31/1.
Θεοδοσία μάρτυς (304) 3/4.
Θεοδοσία μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 25/2.
Θεοδοσία μάρτυς μήτηρ μεγαλομάρτυρος Προκοπίου 8/7.
Θεοδοσία Τύρου παρθενομάρτυς (308) 29/5.
Θεοδόσιος (7ος αἰών) 20/9.
Θεοδόσιος ᾿Αντιοχείας (412) 11/1.
Θεοδόσιος ᾿Αραβίας μάρτυς 8/8.
Θεοδόσιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Τσέρνικωφ (1696) 5/2, 9/9.
Θεοδόσιος Β΄ Μητροπολίτης Μολδοβλαχίας ἱερομάρτυς (17ος αἰών) (22/9).
Θεοδόσιος Β΄ ὁ Νέος ἢ Μικρὸς αὐτοκράτωρ (450) 29/7.
Θεοδόσιος ἐκ τῶν 300 ᾿Αλαμάνων ἐν Κύπρῳ 14/5.
Θεοδόσιος ἐν Βολόγκντᾳ (15ος αἰών) 12/10.
Θεοδόσιος ἡγούμενος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἱδρυτὴς τοῦ μοναχισμοῦ ἐν Ρωσσίᾳ (1074) 3/5, 14/8 (ἀνακομιδή).
Θεοδόσιος ἱερομόναχος ἐν Καρουλίοις ῎Αθω. Κοίμησις (1937) 2/10.
Θεοδόσιος καὶ ᾿Αθανάσιος μοναχοὶ ἐν Τσερεποβέρσκ (1382) 26/11.
Θεοδόσιος μάρτυς 13/4.
Θεοδόσιος μάρτυς (1419) 25/6.
Θεοδόσιος μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 27/3.
Θεοδόσιος (Μινβόντι) Σταυρουπόλεως Καυκάσου (1948) 26/7.
Θεοδόσιος ὁ ᾿Αθωνίτης ᾿Επίσκοπος Τραπεζοῦντος (14ος αἰών) 11/1.
Θεοδόσιος ὁ ἐν Τότμᾳ (Βολόγκντα) μοναχὸς (1568) 28/1.
Θεοδόσιος ὁ ἐν Τσερέποβετς, ἐκ τῶν μαθητῶν ἁγίου Σεργίου Ραδονέζ (1382) 5/7, 26/11.
Θεοδόσιος ὁ ἐν Τυρνόβῳ Βουλγαρίας, (1362) 17/2 καὶ 27/11.
Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης (529) 11/1.
Θεοδόσιος ὁ Μεγάλος αὐτοκράτωρ τοῦ ἐξ ῾Ισπανίας (395) 17/1.
Θεοδόσιος ὁ νέος Θαυματουργὸς ὁ ἐν ῎Αργει Πελοποννήσου 7/8.
Θεοδόσιος ὁ Τριγλίας μοναχὸς 1/1.
Θεοδόσιος τῆς Σκοπέλου μοναχὸς 5/2.
Θεοδόσιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ὁ Σιωπηλὸς (13ος αἰών) 17/2.
Θεοδόσιος ἢ Θεόδωρος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου πρώην πρίγκηψ ᾿Οστρὸγκ (1483) 11/8 καὶ 10/10 (ἀνακομιδή).
Θεοδότη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεοδότη μάρτυς (230) 17/9.
Θεοδότη μάρτυς 3/11.
Θεοδότη μάρτυς (304) 22/12.
Θεοδότη μάρτυς ἡ ἐν ᾿Αγκύρᾳ 18/5, 21/10.
Θεοδότη μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών) 22/10.
Θεοδότη μάρτυς ἐν Βιθυνίᾳ, καὶ οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτῆς (304) 29/7.
Θεοδότη μήτηρ ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (3ος αἰών) 2/1, 1/11.
Θεοδοτία μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
Θεοδοτίων μάρτυς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 24/1.
Θεόδοτος ᾿Αγκύρας μάρτυρος (303) 7/6.
Θεόδοτος ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσσου 12/10.
Θεόδοτος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κυρηνείας (326) 2/3.
Θεόδοτος καὶ Μιχαὴλ 21/5
Θεόδοτος μάρτυς 1/1.
Θεόδοτος μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
Θεόδοτος μάρτυς 3/11.
Θεόδοτος μάρτυς (4ος αἰών) 15/9.
Θεόδοτος μάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (303) 18/5, 7/11.
Θεόδοτος μάρτυς ἐν ᾿Ανδριανουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (305-311) 19/2.
Θεόδοτος μάρτυς ἡ ἐν Καππαδοκία (108) 4/7.
Θεόδοτος καὶ Ρουφίνη γονεῖς Μάμαντος, μάρτυρες (3ος αἰών) 29/4, 28/4.
Θεόδοτος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰών (303) 7/11.
Θεόδοτος (Ποσντέγιεφ) ᾿Αρχιεπίσκοπος νεοϊερομάρτυς ὁ Ρῶσσος (1938) 21/3.
Θεοδούλη ἐν Κιλικίᾳ, ῾Ελλάδιος, Μακάριος καὶ Εὐάγριος μάρτυρες (304) 5/2.
Θεόδουλος ἐκ τῶν δημίων τῆς ῾Αγίας ῾Ερμιόνης 4/9.
Θεόδουλος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3
Θεόδουλος Κύπρου ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς 3/12.
Θεόδουλος Κωνσταντινουπόλεως, ἔπαρχος (440) 3/12.
Θεόδουλος μάρτυς 18/1
Θεόδουλος μάρτυς ἐν ᾿Ατταλείᾳ υἱὸς ῾Εσπερίου καὶ Ζωῆς (2ος αἰών) 2/5.
Θεόδουλος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Θεόδουλος μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Θεόδουλος μάρτυς ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών) 12/9.
Θεόδουλος μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (803) 4/4.
Θεόδουλος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (4ος αἰών) 18/2.
Θεόδουλος ὁ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Θεόδουλος ὁ ἐν Τριπόλει (Συρίᾳ) (70-90) 18/6.
Θεόδουλος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Θεόδουλος πρεσβύτερος μάρτυς Σιναΐτης 14/1.
Θεόδοχος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Θεοδώρα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεοδώρα Βασίλισσα ᾿Ηπείρου 11/3.
Θεοδώρα – Βάσσα μοναχὴ ἐν Νόβγκοροντ (1378) 16/4.
Θεοδώρα εὐσεβὴς αὐτοκράτειρα σύζυγος ᾿Ιουστινιανοῦ (565 548) 14/11.
Θεοδώρα ἡ Αὐγούστα (867) 11/2.
Θεοδώρα ἡ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἀσκήτρια (5ος αἰών) 11/9, 12/1.
Θεοδώρα ἡ ἐν Νικαίᾳ μάρτυς (230) 17/9.
Θεοδώρα Θεσσαλονίκης 29/8.
Θεοδώρα καὶ Δίδυμος μάρτυρες 5/4.
Θεοδώρα Κωνσταντινουπόλεως μοναχὴ (8ος αἰών) 30/12.
Θεοδώρα μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (108) 4/7.
Θεοδώρα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῇ (258) 10/3, 16/4.
Θεοδώρα μοναχὴ ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ, μήτηρ Θεοπίστης (892) 5/4, 3/8.
Θεοδώρα μοναχὴ ἡ ἐν Καππαδοκίᾳ (940) 30/12.
Θεοδώρα μοναχὴ ἡ ἐν Βάστᾳ Πελοποννήσου τελειωθεῖσα 11/9.
Θεοδώρα Παρθενομάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (304) 27/5.
Θεοδώρα Παρθενομάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 2/4.
Θεοδώρα τῆς Σίλα ἡ ἐν Ρουμανίᾳ (18ος αἰών) 7/8.
Θεοδώρα τοῦ Ροσσάνυ (᾿Ιταλίας), Παρθένος (980) 28/11.
Θεοδώρητος ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυς 3/3.
Θεοδώρητος ᾿Επίσκοπος ᾿Αντιοχείας (361) 8/3.
Θεοδώρητος ὁ ἐν Σολόφκυ. Φωτιστὴς τῶν Λαπώνων (1571) 17/8.
Θεοδωρίσκος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Θεόδωρος (1817) 2/10.
Θεόδωρος Α΄ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (774) 4/10.
Θεόδωρος ᾿Αγκύρας ὁμολογητὴς 3/11.
Θεόδωρος ᾿Αντιοχείας μάρτυς 24/11.
Θεόδωρος ᾿Αντιοχείας μάρτυς (4ος αἰών) 23/11.
Θεόδωρος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυς 12/9, (606) 3/12 ἀνακομιδή.
Θεόδωρος ᾿Αρχιεπίσκοπος Ροστὼβ (1394) 28/11.
Θεόδωρος Γαβρᾶς μεγαλομάρτυς, ὁ ἐν ᾿Ατρὰν τῆς Χαλδαίας 2/10.
Θεόδωρος Γιαροσλάβιτς πρίγκηψ Νόβγκοροντ, ἀδελφὸς ᾿Αλεξάνδρου Νιέφσκυ (1233) 5/6.
Θεόδωρος Γραπτὸς ὁμολογητὴς (840) 27/12.
Θεόδωρος ἐκ Ταρσοῦ ᾿Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας ᾿Αγγλίας (690) 19/9.
Θεόδωρος ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305) 22/2.
Θεόδωρος ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (370) 5/9.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρμενίας (6ος αἰ.) 28/11.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος Βρσὰτς Σερβίας ἱερομάρτυς (1594) 29/5.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος ᾿Εδέσσης (9ος αἰών) 9/7, 19/7.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος Κυρήνης ἱερομάρτυς (310) 4/7.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1077) 10/2.
Θεόδωρος ᾿Επίσκοπος Ροστὼφ καὶ Σουζντὰλ (1023) 8/6.
Θεόδωρος ἡγούμενος ὁ ἐν Ροστὼβ (1409) 22/10.
Θεόδωρος ἢ Θεοδόσιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου πρώην πρίγκηψ ᾿Οστρὸγκ (1483) 11/8 καὶ 10/10 (ἀνακομιδή).
Θεόδωρος θαυματουργὸς ἐρημίτης ἐν ᾿Ιορδάνῃ (583) 5/6.
Θεόδωρος ἱερομάρτυς ἐν ῎Αχαρα Γεωργίας (1822) 17/2.
Θεόδωρος, ᾿Ιουλιανός, Εὔβουλος, Μαλκάμων, Μώκιμος καὶ Σαλομάνης οἱ ἐν Πέτρᾳ μάρτυρες 5/5. (῎Ιδε καὶ 19/4 καὶ 21/4).
Θεόδωρος καὶ Μιχαὴλ υἱοὶ Κωνσταντίνου τοῦ Μουρὸμ (12ος αἰών) 21/5.
Θεόδωρος καὶ ᾿Αγάπιος 11/1.
Θεόδωρος καὶ Γεώργιος μάρτυρες 21/7.
Θεόδωρος Κουζμὶτς (πρώην Τσάρος ᾿Αλέξανδρος Αί) (1864) 20/1.
Θεόδωρος Κρατερός, εἷς τῶν 42 μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αμορίῳ (845) 6/3.
Θεόδωρος Κυθήρων μοναχός ὁ ἐκ Κορώνης 12/5.
Θεόδωρος Κωνσταντινουπολίτης μοναχὸς 8/1.
Θεόδωρος μάρτυς 1/8.
Θεόδωρος μάρτυς Τσέρνικωφ (1245) 20/9, (1578) 14/2 ἀνακομιδή λειψάνων.
Θεόδωρος μάρτυς 28/11.
Θεόδωρος μάρτυς (305-311) 4/9.
Θεόδωρος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4.
Θεόδωρος μάρτυς ἐν Κιέβῳ ὁ Βαράγγος (983) 12/7.
Θεόδωρος μάρτυς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (138-161) 24/5.
Θεόδωρος μοναχὸς ἐκ Πελοποννήσου 18/10.
Θεόδωρος μοναχός, ὁ μετὰ Γρηγορίου καὶ Λέοντος ἀσκήσας ἐν Σάμῃ Κεφαλληνίας (Κυριακὴ ῾Αγ. Πάντων).
Θεόδωρος Μονῆς τοῦ Σαναξὰρ (1791) 19/2. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων ἐν ἔτει 1999) 21/4.
Θεόδωρος Μυτιλήνης νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1784) 30/1.
Θεόδωρος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
Θεόδωρος νεομάρτυς ὁ ἐν Δαρδανελλίοις (1690) 2/8.
Θεόδωρος, Νικήτας Θηβών, Γρηγόριος καὶ Δανιὴλ 23/6.
Θεόδωρος ὁ Γραπτὸς (9ος αἰών) 22/9.
Θεόδωρος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς 25/2.
Θεόδωρος ὁ ἐν Ταμασσῷ Κύπρου 4/10.
Θεόδωρος ὁ ἡγιασμένος, μοναχός, μαθητὴς Παχωμίου τοῦ Μεγάλου (368) 16/5.
Θεόδωρος ὁ μετὰ Γρηγορίου καὶ Λέοντος ἀσκήσας ἐν Σάμῃ Κεφαλληνίας (οἱ φανέντες) (Κυριακὴ ῾Αγίων Πάντων).
Θεόδωρος ὁ Παυσίλυπος μάρτυς 15/4.
Θεόδωρος ὁσιομάρτυς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, (1098) 11/8.
Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁμολογητὴς (826) 11/11, ἀνακομιδή λειψάνων (845) 26/1.
Θεόδωρος ὁ Τριβοῦνος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς μοναχὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει (400) 20/4.
Θεόδωρος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Θεόδωρος Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς 18/5.
Θεόδωρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (686) 27/12.
Θεόδωρος Πέργης Παμφυλίας καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Φιλίππα καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες, Σωκράτης καὶ Διονύσιος 19/4, 21/4.
Θεόδωρος πρίγκηψ τοῦ Σμολὲνσκ καὶ Γιαροσλὰβ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ (1299) 19/9, ἀνακομιδὴ λειψάνων 5/3.
Θεόδωρος Στρατηλάτης, Μεγαλομάρτυς 8/2, (319) 8/6 ἀνακομιδή.
Θεόδωρος Συκεώτης ᾿Επίσκοπος ᾿Αναστασιουπόλεως 22/4, 15/6, ἀνακομιδὴ τὸν 9ο αἰώνα.
Θεόδωρος Τήρων (306) 17/2.
Θεόδωρος τοῦ Βυζαντίου νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ (1795) 17/2.
Θεόδωρος τοῦ Νόβγκοροντ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1392) 19/1.
Θεοῒς μάρτυς 5/1.
Θεοκλέα μάρτυς 14/9.
Θεόκλεια ἢ Θεοκτίστη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεόκλειος, Σωσίας καὶ Κάστουλος μάρτυρες (3ος-4ος αἰών) 24/12.
Θεοκλήτη ἡ Θαυματουργὸς ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (840) 21/8.
Θεόκλητος ᾿Επίσκοπος Λακεδαίμονος 1/12.
Θεόκλητος μοναχὸς Διονυσιάτης. Κοίμησις (20/1/2006).
Θεοκλητὼ ἡ Θαυματουργός (9ος αἰών) 3/8.
Θεοκλητὼ μάρτυς (66) 26/2.
Θεόκρυφος μάρτυς (3ος αἰών) 14/12.
Θεοκτέριστος ἡγούμενος Πελεκητῆς ἐν Προύσῃ (826) 29/2.
Θεοκτέριστος ἡγούμενος Συμβόλων τοῦ ὄρους ᾿Ολύμπου 10/11.
Θεοκτίστη ἀσκήτρια ἡ ἐν Λέσβῳ (881) 9/11.
Θεοκτίστη ἡ Κωνσταντινουπολίτισσα 20/12.
Θεοκτίστη, Θεοδοσία καὶ Εὐδοξία, ἀδελφαὶ θυγατέρες ᾿Αθανασίας μαρτυρήσασαι ἐν Κανώπῃ Αἰγύπτου (311) 31/1.
Θεοκτίστη (Μιχαήλοβνα) νεομάρτυς ἡ διὰ Χριστὸν σαλὴ ἐν Βορονὲζ (1936) 22/2.
Θεόκτιστος ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1310) 23/12, 23/1 (ἀνακομιδή).
Θεόκτιστος Δραγουτὶν ἐν Σερβίᾳ (14ος αἰών) 12/3, 30/10.
Θεόκτιστος ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητὴς ὑπὸ Λατίνων (1231) 19/5.
Θεόκτιστος ᾿Επίσκοπος νήσου Φάρο (902) 10/11.
Θεόκτιστος ᾿Επίσκοπος Τσέρνιγκωφ (1123) 6/8.
Θεόκτιστος Κουκουμίου μοναχὸς ἐν Σικελίᾳ (800) 4/1.
Θεόκτιστος μάρτυς 3/10, 4/2.
Θεόκτιστος μοναχὸς ἐν Παλαιστίνῃ (467) 3/9.
Θεόκτιστος ναύκληρος 6/9.
Θεόκτιστος ὁ ἐν μοναχοῖς ἢ Δραγούτιν ἀδελφὸς Στεφάνου, (1316) 30/10.
Θεόκτιστος ὁ ὁμολογητής 20/11.
Θεόληπτος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας 25/6.
Θεομέλιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Θεονίλλη μάρτυς (285) 29/10.
Θεονόη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεονύμφη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Θεόπεμπτος 2/1.
Θεόπεμπτος μάρτυς 7/2.
Θεόπεμπτος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 5/1.
Θεοπίστη ἡ ἐν Αἰγίνῃ 29/8.
Θεοπίστη θυγάτηρ Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μοναχῆς 3/8.
Θεοπίστη μάρτυς ἐν Ρώμῃ (111 μ.Χ.) 20/9.
Θεόπιστος μάρτυς 2/1.
Θεοπρέπιος ἐν Νικομηδείᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 22/8.
Θεοπρέσιος ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (125) 23/3.
Θεοσεβεία διακόνισσα ἀδελφή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (385) 10/1.
Θεοσέβιος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Θεοσέβιος ὁ ἐν ᾿Αρσινόῃ Κύπρου, ἀσκητὴς 12/10.
Θεοστήρικτος μοναχὸς 17/2.
Θεοστήρικτος Πελεκητῆς ὁμολογητὴς 17/3.
Θεόστιχος μάρτυς καὶ οἱ λοιποί (3ος αἰών) 28/4, 29/4.
Θεότεκνος μάρτυς 10/12.
Θεότεκνος μάρτυς 3/10 (ἕτερος).
Θεότεκνος μάρτυς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (3ος αἰών) 10/10.
Θεότιμος μάρτυς 5/11.
Θεότιμος ἐκ τῶν δημίων τῆς ῾Αγίας ῾Ερμιόνης 4/9.
Θεότιμος ᾿Επίσκοπος Τόμιδος Μικρᾶς Σκυθίας (410) 20/4.
Θεότιμος μάρτυς 19/5.
Θεοτόκος ῾Υπεραγία ἡ ἐν Πότσαεβ. ᾿Εμφάνισις (1675) 23/7.
Θεοφάνα Μπασαράμπωφ ἐν Ρουμανίᾳ (14ος αἰών)
Θεοφανὴ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ1/9.
Θεοφάνης ᾿Επίσκοπος Περιθεωρίου Ξάνθης ὁ Βατοπεδινός (14ος αἰων) 3/5.
Θεοφάνης ᾿Επίσκοπος Κύπρου 12/5.
Θεοφάνης ᾿Επίσκοπος Ταμπὼφ καὶ Βλαντίμιρ 6/1.
Θεοφάνης καὶ Νεκτάριος οἱ ἐν Μετεώροις 17/5.
Θεοφάνης καὶ Πανσέμνη (363) 10/6.
Θεοφάνης Ναούσης Μακεδονίας ὁ ἐν ῎Αθῳ ἀθλήσας (15ος αἰών) 19/8.
Θεοφάνης νεοϊερομάρτυς, ὁ ἐν Σολιμὰσκ, Ρωσσίας (1918) 11/12.
Θεοφάνης νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1599) 8/6.
Θεοφάνης ὁ ἐκ Γάζης 29/9.
Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς ὁ ὁμολογητής, ᾿Επίσκοπος Νικαίας (850) 11/10.
Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος ἐν Ρωσσίᾳ (1894) 10/1.
Θεοφάνης ὁ ῾Ησυχαστὴς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 22/9.
Θεοφάνης ὁ ῾Ομολογητὴς (300) 9/9.
Θεοφάνης ὁ ὑμνογράφος (9ος αἰών) 22/9.
Θεοφάνης τοῦ μεγάλου ᾿Αγροῦ ὁμολογητὴς (818) 12/3.
Θεοφάνης (Τουλιάκωβ) Μητροπολίτης τοῦ Λιπὲτσκ νεοϊερομάρτυς (1937) 21/9.
Θεοφάνης τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 11/10.
Θεοφανία μάρτυς 17/10.
Θεόφιλος μάρτυς 5/11.
Θεόφιλος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Εφέσου (1619) 25/9.
Θεόφιλος ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος-13ος αἰών) 24/10.
Θεόφιλος ἐκ τῶν ἐρημιτῶν Αἰγυπτίων 12/6.
Θεόφιλος ἐκ τῶν μαρτυρησάντων ἐν Λιβύῃ (4ος αἰών) 8/1.
Θεόφιλος ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) 23/7.
Θεόφιλος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Θεόφιλος ᾿Επίσκοπος ᾿Αντιοχείας (181) 6/12.
Θεόφιλος ᾿Επίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης (200) 5/3.
Θεόφιλος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1482) 26/10.
Θεόφιλος Ζακύνθου νεομάρτυς (1635) 24/7.
Θεόφιλος ἡγούμενος τοῦ ῾Ομούτσκ ἐν Πσκὸβ (1412) 21/10 καὶ 29/12.
Θεόφιλος ἱερομάρτυς 21/7.
Θεόφιλος ἱερομάρτυς 4/7.
Θεοφανὼ ἡ Αὐγούστα ἡ Θαυματουργὸς (893-894) 16/12. (Εἰς ἄλλους 17 καὶ 18/12).
Θεόφιλος μάρτυς (302) 3/9.
Θεόφιλος μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (288-300) 6/2.
Θεόφιλος μάρτυς ἐν Κρήτῃ 31/3.
Θεόφιλος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Θεόφιλος μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 2/12.
Θεόφιλος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 22/7.
Θεόφιλος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Κιέβῳ (1852) 28/10
Θεόφιλος ὁ ἐν Λούγκᾳ μαθητὴς ᾿Αρσενίου τοῦ Κόνεβιτς (Βαλαάμ) (1412) 8/6.
Θεόφιλος ὁ μυροβλύτης τῆς Μονῆς Παντοκράτορος, ῎Αθω (1548) 8/7.
Θεόφιλος ὁ Νέος μάρτυς ἐν Κύπρῳ (784) 30/1.
Θεόφιλος ὁ ῾Ομολογητὴς ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ (8ος αἰών) 10/10.
Θεόφιλος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11
Θεόφιλος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (11ος αἰών) 29/12.
Θεόφραστος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Θεοφύλακτος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Οχρίδος (1110) 31/12, 27/12.
Θεοφύλακτος ᾿Επίσκοπος Νικομηδείας (845) 8/3.
Θεοχάρης Νεαπόλεως μάρτυς (1740) 20/8.
Θεράπων ἐκ τῶν 300 ᾿Αλαμάνων ἐν Κύπρῳ 14/5.
Θεράπων ἡγούμενος Μόνζας (1597) 27/5, 12/12.
Θεράπων ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Κύπρου καὶ θαυματουργός 14/5, 25/5.
Θεράπων Σάρδεων ἱερομάρτυς (259) 27/5.
Θεράπων τῆς Λευκῆς Λίμνης μοναχὸς (Μπιελοζέρσκ) (1426) 27/5.
Θέρθας ἢ Θέρμας Γότθος μάρτυς 26/3.
Θερινὸς ἐν Βοθρότῃ, μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 23/4.
Θέριος ἢ Θύρσος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου 5/8.
Θέρμας ἢ Θέρθας Γότθος μάρτυς 26/3.
Θερμὸς ἐκ τῶν ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρησάντων τῷ 375 26/3.
Θερμὸς μάρτυς 5/4.
Θεσπέσιος μάρτυς ἐν Νικαίᾳ (312) 20/11.
Θεσπέσιος μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (230) 1/6.
Θεσπέσιος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Θεσσαλονίκη μάρτυς 19/12.
Θεσσαλονίκη μάρτυς ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας 7/11.
Θέων μάρτυς 2/7.
Θεωνᾶς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 5/1.
Θεωνᾶς ἐν Ρώμῃ 19/4.
Θεωνᾶς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1544 ἢ 1545) 4/4.
Θεωνᾶς μοναχὸς 4/4, 5/4.
Θησεὺς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Θιριδάτης βασιλεὺς τῆς ᾿Αρμενίας (4ος αἰών) 29/11.
Θὐλαξ 30/8.
Θύρσος ἢ Θέριος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας Κύπρου 5/8.
Θύρσος Καρπασίας 23/7.
Θύρσος καὶ ῾Αγνὴ μάρτυρες 20/1.
Θύρσος μάρτυς ἐν ᾿Απολλωνίᾳ (3ος αἰών) 14/12.
Θύρσος μάρτυς ἐν Βιθυνίᾳ (250) 17/8.
Θωμαΐς ἡ ἐν Λέσβῳ 3/1, 1/1.
Θωμαΐς μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (5ος αἰών) 14/4, 13/4.
Θωμᾶς (360) 20/6.
Θωμᾶς Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (610) 21/3.
Θωμᾶς ᾿Απόστολος (1ος αἰών) 6/10.
Θωμᾶς Β΄ ὁ Νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 15/11.
Θωμᾶς Δεφουρκινὸς μοναχὸς ὁ ἐν Βιθυνίᾳ (10ος αἰών) 10/12.
Θωμᾶς ᾿Εμέσης (6ος αἰ) 18/11.
Θωμᾶς ἡγούμενος Τερέττο (Ρηγίου-᾿Ιταλίας) (1000) 5/7.
Θωμᾶς ἡγούμενος, μάρτυς ῾Αγ. ῎Ορους (1282) 10/10.
Θωμᾶς ἡγούμενος μονῆς ῾Αγίου Εὐθυμίου 24/3.
Θωμᾶς ῾Ιεροσολύμων (820) 16/5.
Θωμᾶς μάρτυς 28/11.
Θωμᾶς μάρτυς ἐκ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαρτύρων (7ος αἰών) 1/11.
Θωμᾶς μάρτυς ὁ ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Θωμᾶς ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Σολβιτσεγκόντσκ (Βολόγκντα) 3/7.
Θωμᾶς ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς ἐν Συρίᾳ (550) 24/4.
Θωμᾶς ὁ ἐν Μαλεῷ (10ος αἰών) 7/7.