Η

᾿Ηγάθραξ Γότθος μάρτυς 26/3.
᾿Ηλιάδης ἢ ᾿Ηλίας ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
῾Ηλιανὸς μάρτυς ἐν ᾿Ιορδανίᾳ (᾿Αμάν) 28/11.
᾿Ηλίας Α΄ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων, ὁμολογητὴς (512) 20/7.
᾿Ηλίας ᾿Αρντούνης ᾿Αθωνίτης νεομάρτυς (1686) 31/1, 27/4.
᾿Ηλίας ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (553) 25/7.
᾿Ηλίας Β΄ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (787) 27/1.
᾿Ηλίας Καθολικὸς Χορασάν 25/4.
᾿Ηλίας ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
᾿Ηλίας ᾿Επίσκοπος Συρακουσῶν (664) 26/8.
᾿Ηλίας ἐρημίτης ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 8/1.
᾿Ηλίας ἢ ᾿Ηλιάδης ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
᾿Ηλίας ἢ ᾿Ιόρεστος Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας, ὁμολογητής ἔναντι Καλβινιστῶν (1657) 24/4.
᾿Ηλίας καὶ Εὐάγριος ἐν Γεωργίᾳ 4/1.
᾿Ηλίας μάρτυς (310) 17/9.
᾿Ηλίας μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 1/2.
᾿Ηλίας μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (308) 19/12.
᾿Ηλίας μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
᾿Ηλίας μάρτυς ἐν Τὸμσκ Ρουμανίας (320) 13/9.
᾿Ηλίας μάρτυς Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών) 14/1.
᾿Ηλίας νεομάρτυς ἐν Τραπεζοῦντι (1749) 26/2.
᾿Ηλίας ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 3/11.
᾿Ηλίας ὁ Θαυματουργὸς 12/1.
᾿Ηλίας ὁ Θεσβίτης (9ος αἰὼν π.Χ.) 20/7.
᾿Ηλίας ὁ Μουρὸμ μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1188) 19/12.
᾿Ηλίας ὁ Σπηλαιώτης καὶ ὁ γέρων αὐτοῦ ᾿Αρσένιος (960) 11/9.
᾿Ηλίας ὁ Τραπεζούντιος νεομάρτυς 27/2.
᾿Ηλίας Σαβχαβάτζε ἐν Γεωργίᾳ (1907) 20/7.
᾿Ηλίας Σικελίας (903) 17/8.
᾿Ηλίας (Γουτανβίσκυ) ὁ ἐξ ῾Εβραίων νεομάρτυς ἐν ῎Αουσβιτς (1942) 19/11.
᾿Ηλίας (Φονταμίνσκυ) Ρῶσσος ἐν Γαλλία τελειωθείς, σύναξις 20/7.
᾿Ηλίας (Χερβερούκιν) νεοϊερομάρτυς (1934) 16/2.
᾿Ηλίδιος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸντ Γαλατίας (385) 5/6.
᾿Ηλιόδωρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν Βέζ-Ζαβδὲ 9/4.
῾Ηλιόδωρος μάρτυς (6ος αἰών) 28/9.
῾Ηλιόδωρος μάρτυς ἐν Περσίᾳ 20/8.
῾Ηλιόδωρος μάρτυς ὁ ἐν Παμφυλίᾳ (273) 19/11.
῾Ηλιόφωτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 13/7.
῾Ηρακλείδης ἐκ τῶν ᾿Επισκόπων Ταμασείας Κύπρου, ἱερομάρτυς 17/9.
῾Ηράκλειος, ᾿Ανδρέας στρατηλάτης, Μηνᾶς καὶ συνοδεία αὐτῶν, μάρτυρες (᾿Αποστ. Διακον.) 12/7
῾Ηράκλειος ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
῾Ηράκλειος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
῾Ηράκλειος ᾿Επίσκοπος ἐκ τῶν 300 ᾿Αλαμάνων ἐν Κύπρῳ 14/5.
῾Ηράκλειος καὶ Μαρτῖνος ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (4ος αἰών) 5/5.
῾Ηράκλειος μάρτυς 14/7.
῾Ηράκλειος μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών) 22/10.
῾Ηράκλειτος καὶ ἄλλοι μάρτυρες 31/8.
῾Ηρακλέμων ἑρημίτης ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 2/12, 12/6.
῾Ηρακλῆς μάρτυς ἐν Καρχιδόνι (249-251) 10/4.
῾Ηρωδίων ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 8/4, 28/3.
῾Ηρωδίων ἡγούμενος τοῦ Γιελοεζὲρκ (1541) 28/9.
῾Ηρωὶς μάρτυς ἐν ᾿Αλεξάνδρειᾳ (308) 23/9.
῞Ηρων μάρτυς 2/7.
῞Ηρων ὁ Φιλόσοφος 10/8.
῾Ησαΐας ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
῾Ησαΐας ᾿Επίσκοπος Ροστὼφ (1090) 15/5.
῾Ησαΐας μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
῾Ησαΐας μάρτυς Σιναΐτης (4ος αἰών) 14/1.
῾Ησαΐας μοναχὸς ἐν Κιέβῳ (1115) 15/5.
῾Ησαΐας ὁ ἀναχωρητὴς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Παλαιστίνῃ 3/7.
῾Ησαΐας ὁ ἐν ῎Αθῳ 21/8.
῾Ησαΐας ὁ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
῾Ησαΐας ὁ Προφήτης (8ος π.Χ. αἰών) 9/5.
῾Ησκόης (ἢ ᾿Ησκόοτς) 26/3.
῾Ησύχιος ἡγούμενος Σινᾶ (7ος αἰών) 29/3, 22/6.
῾Ησύχιος ῾Ιεροσολύμων (434) 28/3.
῾Ησύχιος μάρτυς 2/9.
῾Ησύχιος μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (305-311) 19/2.
῾Ησύχιος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (298) 15/6, 8/6.
῾Ησύχιος μοναχὸς νηστευτὴς ἐν Βιθυνίᾳ (790) 5/3, 6/3.
῾Ησύχιος ὁ ἐν Δυρραχίῳ (2ος αἰών) 7/7.
῾Ησύχιος ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
῾Ησύχιος ὁ ὁμολογητὴς ᾿Αντιοχείας (4ος αἰών) 10/5.
῾Ησύχιος ὁ Σιωπηλὸς ὁ ἐν τῷ Χωρὴβ (6ος αἰών) 3/10.
῾Ησύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ (3ος αἰὼν) (363) 7/11.
῾Ησύχιος Παλατινὸς μάρτυς 2/3.
῾Ησύχιος (Τρανκουϊλλίνος), μάρτυς ἐν Ρώμῃ (287) 18/12.
῾Ηφαιστείων μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.