Ε

᾿Εάτα ᾿Επίσκοπος Χέξχαμ καὶ ἡγούμενος Λιντισφαίρν ᾿Αγγλίας (686) 26/10.
῎Εββα ᾿Αγγλίας 2/4.
῾Εβδομήκοντα γυναῖκες μάρτυρες 19/12.
῾Εβδομήκοντα δύο ὑπὸ Λατίνων μαρτυρήσαντες ἐν ᾿Εσθονίᾳ (1472) 8/1.
῾Εβδομήκοντα ἐν Σκυθοπόλει μάρτυρες 28/6.
῾Εβδομήκοντα ἑπτὰ μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (370) 5/9.
῾Εβδομήκοντα μάρτυρες 12/10.
῾Εβδομήκοντα μάρτυρες ἐν Σκυθοπόλει 5/7.
῾Εβδομήκοντα στρατιῶται ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305) 22/2.
῾Εβδομήκοντα στρατιῶται μαρτυρήσαντες ἐν Ρώμῃ (272) 24/4.
᾿Εβεριλντ (Everild) μοναχὴ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (700) 9/7.
᾿Εβόη μάρτυς 20/10.
᾿Εβορ μάρτυς (341) 10/11.
᾿Εγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως 11/5.
᾿Εγκαίνια τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως ἐν ῾Ιεροσολύμοις (335) 13/9, 9/12.
῎Εγκμπερτ ὁ ἐν Λιντισφαὶρν (729) 24/4.
῎Εγκμπερτ ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Υόρκης (766) 19/11.
῎Εγκουιν ᾿Επίσκοπος Γουώρτσεστερ (717) 30/12.
᾿Εγκρατία ἢ ᾿Εγκρατὶς παρθενομάρτυς ἐν Σαραγόσᾳ ῾Ισπανίας (303 ἢ 304) 16/4.
᾿Εδέσσιος (ἢ Αἰδέσιος) ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) 2/4.
᾿Εδμόνδος ἢ ᾿Εδμοῦνδος βασιλεὺς τῆς ᾿Αγγλίας καὶ μάρτυς (869 ἢ 870) 20/11.
᾿Εδουάρδος μάρτυς, βασιλεὺς ᾿Αγγλίας (978) 3/9, 18/3.
᾿Εζεκίας βασιλεὺς (691 π.Χ.) 28/8.
᾿Εζεκιὴλ Προφήτης 23/7.
᾿Εθελβέρτος (Aethelberth) ἢ ᾿Αλβέρτος βασιλεὺς καὶ μάρτυς ἐν ᾿Ανατολικῇ ᾿Αγγλίᾳ (793-794) 20/5, 29/5.
᾿Εθελβέρτος (Aethelberth) ἢ ᾿Αλβέρτος (Albert κατὰ Κομοδάτου) πρῶτος χριστιανὸς βασιλεὺς ἐν Κὲντ ᾿Αγγλίας (616) 24/2.
᾿Εθελβούργα βασίλισσα Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) 8/9.
᾿Εθελβούργα ἡγουμένη τοῦ ᾿Αββαείου τοῦ Μπάρκινκ ᾿Αγγλίας (676) 11/10.
᾿Εθελγουΐδα χήρα τοῦ βασιλέως ᾿Αλφρέδου τοῦ Μεγάλου (9ος αἰών) 20/7.
᾿Εθελγουὸλτ (Ethelwold) ᾿Επίσκοπος Γουΐντσεστερ (984) 1/8.
᾿Εθελδρέδα Παρθένος καὶ Βασίλισσα ἐν ῎Ελυ ᾿Αγγλίας (Λονδῖνον) (679) 23/6.
᾿Εθελδρὲδος βασιλεὺς τῆς Μέρσιας καὶ μοναχὸς ἐν ᾿Αγγλίᾳ (716) 4/5.
᾿Εθελδρέδος πρίγκηψ τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (640) 17/10.
᾿Εθελμπέρτος πρίγκηψ τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (640) 17/10.
᾿Εθηλβὰντ τοῦ Λιντισφαίρν (740) 12/2.
Εἴκοσι δεσμοφύλακες συμμαρτυρήσαντες τῷ ᾿Ιουλιανῷ 21/6.
Εἴκοσι ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ μάρτυρες (796) 20/3.
Εἴκοσι ἓξ Γότθοι μάρτυρες 26/3.
Εἴκοσι ἓξ μοναχοί, Μονῆς Ζωγράφου ῾Αγίου ῎Ορους μαρτυρήσα- ντες ὑπὸ τῶν Λατίνων (1276) 22/9 10/10.
Εἴκοσι ἑπτὰ μάρτυρες 3/5.
Εἴκοσι ὀκτὼ ἀνώνυμοι μάρτυρες 3/11.
Εἴκοσι πέντε μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ 1/7.
Εἴκοσι στρατιῶται συμμαρτυρήσαντες ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Κέλσου, ᾿Αντωνίου, ᾿Αναστασίας, καὶ πέντε παίδων (313) 8/1.
Εἴκοσι τέσσαρες μάρτυρες (6ος αἰών) 28/9.
Εἴκοσι χιλιάδες μάρτυρες (303) 2/6.
Εἴκοσι χιλιάδες μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ 28/12.
Εἰρηναῖος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Εἰρηναῖος ᾿Επίσκοπος Λουγδούνων (Lyon) ἱερομάρτυς (202) 23/8.
Εἰρηναῖος ᾿Επίσκοπος Σιρμίου (Οὐγγαρία-Ρουμανία) ἱερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (304), 26/3, 6/4 και εις (Ε) 23/8.
Εἰρηναῖος μάρτυς 22/8.
Εἰρηναῖος μάρτυς Ρώμης (258) 13/8.
Εἰρήναρχος ἡγούμενος τοῦ Σολόφσκυ (1628) 17/7.
Εἰρήναρχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες ἐν Σεβαστείᾳ (303) 28/11.
Εἰρήναρχος τοῦ Ροστὼβ μοναχὸς (1616) 13/1.
Εἰρήνη ἀδελφὴ ἁγίου Δαμάσου ἡ ἐκ Γκουϊμαράες Πορτογαλλίας (379) 21/2.
Εἰρήνη Αὐγούστα 7/8.
Εἰρήνη αὐτοκράτειρα Κων/λεως ἐξ Οὐγγαρίας (Ξένη ἐν σχήματι) (12ος αἰὼν) 13/8.
Εἰρήνη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Εἰρήνη ἐκ τῶν ἀσκητῶν 21/10.
Εἰρήνη ἐκ τῶν νεοφανέντων ἐν Λέσβῳ μαρτύρων (1463) 9/4.
Εἰρήνη μάρτυς 16/4.
Εἰρήνη μάρτυς (304) 3/4.
Εἰρήνη μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) 18/9.
Εἰρήνη μάρτυς ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (304) 16/4.
Εἰρήνη μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Εἰρήνη μεγαλομάρτυς (1ος-2ος αἰών) 5/5.
Εἰρήνη τέκνον ᾿Ισιδώρου ἱερομάρτυρος (Κρήτης) 18/10
Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου ἐν Καππαδοκίᾳ (912) 28/7.
Εἰσόδια τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 21/11.
῾Εκατὸν εἴκοσι ὀκτὼ μάρτυρες (342) 19/10.
῾Εκατὸν εἴκοσι Πέρσαι μάρτυρες (4ος αἰών) 6/4.
῾Εκατὸν ἐννενήκοντα ἐννέα μαθηταὶ μάρτυρες ἐν Σικελίᾳ (251) 23/3.
῾Εκατὸν ἑξήκοντα ἱερομάρτυρες (1919) 27/12.
῾Εκατὸν ἑξήκοντα πέντε ἅγιοι Πατέρες τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκ Κωνσταντινουπόλει (533) 25/7.
῾Εκατὸν πεντήκοντα δύο μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ 5/3.
῾Εκατὸν πεντήκοντα στρατιῶται μάρτυρες ἐν ᾿Ισαυρίᾳ (284) 19/11.
῾Εκατὸν πεντήκοντα τρεῖς μάρτυρες ἐν Θράκῃ (916) 27/7. (Τὸ Ρωσσικὸν Μηναῖον αναφέρει 853)
῾Εκατὸν τέσσερις μάρτυρες 22/3.
῾Εκατὸν τριάκοντα γυναῖκες, μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (304) 21/12.
῾Εκατὸν τριάκοντα τρεῖς στρατιῶται μάρτυρες ἐν Γεωργίᾳ (914) 17/11.
᾿Εκδίκιος ἢ Εὐδίκιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
᾿Ελάππα 16/6.
᾿Ελδεράδος ὁ ἐκ Λαμβὲκ Γαλλίας (8ος αἰών) 13/3.
᾿Ελεάζαρ ἐκ τῶν Δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης 2/9.
᾿Ελεάζαρ (Εὐφρόσυνος) ὁ ἐν Πσκὸφ μοναχὸς καὶ θαυματουργὸς (1480) 15/5.
᾿Ελεάζαρ καὶ Ναζάριος τοῦ ῾Ολονὲτς μοναχοὶ (15ος αἰών) 4/6.
᾿Ελεάζαρ μάρτυς 1/8.
᾿Ελεάζαρ μάρτυς διδάσκαλος τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
᾿Ελεάζαρ μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
᾿Ελεάζαρ μοναχὸς νήσου ᾿Ανζὲρσκ τῶν Σολόφκυ (1656) 13/1.
῾Ελένη βασίλισσα μήτηρ ῾Αγ. Κωνσταντίνου 21/9.
῾Ελένη βασίλισσα τῆς Σερβίας (1367) 2/12.
῾Ελένη μάρτυς ἀδελφὴ ῾Αγίου ᾿Αβερκίου 26/5.
῾Ελένη νέα παρθενομάρτυς ἐν Σινώπῃ (18ος αἰών) 1/11.
῾Ελένη Ντεβότσινα, ἡγουμένη Μονῆς Νοβοντέβιτσι ἐν Μόσχᾳ (1547) 18/11.
῾Ελένη ὁσία (Μαντσούροβα) τοῦ Ντιβέγιεβο (1832) 28/5.
῾Ελένη τέκνον ᾿Αλφαίου (1ος αἰών) 26/5.
῾Ελένη τοῦ ᾿Ανζοῦ βασίλισσα τῆς Σερβίας (1306) 30/10.
῾Ελένη τοῦ Ντέτσανι Σερβίας 21/5.
῞Ελενος ᾿Επίσκοπος Ταρσοῦ 23/11.
᾿Ελεσβαὰν ὁ μακάριος βασιλεὺς τῆς Αἰθιοπίας (553-555) 24/10.
᾿Ελέσιππος ἐν Καππαδοκίᾳ μαρτυρήσας (161-180) 16/1.
᾿Ελέσσα ἡ ἐν Κυθήροις μάρτυς 1/8.
᾿Ελευθέριος ᾿Επίσκοπος ᾿Ιλλυρικοῦ, ἱερομάρτυς 15/12.
᾿Ελευθέριος Καψωμένος, πρωτοπρεσβύτερος, ἐφημέριος ῾Αγίου Κωνσταντίνου Νέας-Χώρας Χανίων (1981) 4/5 Κοίμησις.
᾿Ελευθέριος μάρτυς 13/4.
᾿Ελευθέριος καὶ Λεωνίδας μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς παῖδες (14ος αἰών) 8/8.
᾿Ελευθέριος μάρτυς (96) 3/10.
᾿Ελευθέριος μάρτυς Κωνσταντινουπόλεως (4ος αἰών) 4/8.
᾿Ελευθέριος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὁ Κουβικουλάριος (3ος αἰών) 15/12.
᾿Ελευθέριος Παρισίων, σύντροφος Διονυσίου 9/10.
᾿Ελευθέριος τοῦ Ξηροῦ Λόφου 21/7.
᾿Ελευθέριος τοῦ Τουρναὶ (Βελγίου) (531) 20/2.
᾿Ελιανὸς ἢ ᾿Ιουλιανὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
᾿Ελίγιος ἢ ᾿Ελουᾶ (Eligius, Eloi, ἐκ τοῦ Electus=ἐκλεκτός) ἐκ Λιμὸζ Γαλλίας, φωτιστὴς Κάτω Χωρῶν ἤτοι Φλαμανδίας, Βελγίου, ῾Ολλανδίας καὶ Δανίας, ᾿Επίσκοπος Νογιόν (659) 1/12.
᾿Ελιζάβαρ ἢ ᾿Ελισβὰρ πρίγκηψ Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
῾Ελικωνὶς καὶ Δάφνη μάρτυρες ἐν Θεσσαλονίκῃ (244) 28/5.
᾿Ελιμά (᾿Ελιμινὰ) πρεσβύτερος μάρτυς (251) 30/7.
᾿Ελιμινὰ (᾿Ελιμά) πρεσβύτερος μάρτυς (251) 30/7.
᾿Ελίσα τοῦ Λαβρίσεβο Λευκορωσσίας (1250) 23/10.
᾿Ελισάβετ ἐν Σερβίᾳ (1515) 4/10. (Σύζ. Στεφάνου).
᾿Ελισάβετ ἡ Θαυματουργὸς (540) ἢ (6ος 7ος αἰών) 24/4.
᾿Ελισάβετ μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών) 22/10.
῾Ελισάβετ μήτηρ ᾿Ιωάννου Προδρόμου Σύναξις 24/6.
᾿Ελισάβετ Ρωμανὼφ, μεγάλη Δούκισσα τῆς Ρωσσίας, μετὰ Βαρβάρας μοναχῆς, νεομάρτυρες (1918) 18/7, (Σύναξις 25/1).
᾿Ελισάβετ τῆς Μεσσήνης (800) 19/9.
᾿Ελισσαῖος (360) 20/6.
᾿Ελισσαῖος ὁ ᾿Αρμένιος ὁ ἐν τῇ ῾Αγίᾳ Κορυφῇ Σινᾷ (6ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ελισαῖος Προφήτης (10ος αἰὼν π.Χ.) 14/6.
᾿Ελισαῖος τοῦ Σούμα μοναχὸς (Σολόφσκυ) (15ος-16ος αἰών) 14/6.
᾿Ελισβὰρ ἢ ᾿Ελιζάβαρ πρίγκηψ Γεωργίας, μάρτυς (1661) 18/9.
῾Ελλάδιος 9/11.
῾Ελλάδιος ἱερομάρτυς (6ος-7ος αἰών) 27/5, 28/5.
῾Ελλάδιος μαρτυρήσας ἐν Λιβύῃ (4ος αἰών) 8/1.
῾Ελλάδιος μάρτυς 18/1.
῾Ελλάδιος μάρτυς (304) 5/2.
῾Ελλάδιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος-13ος αἰών) 4/10.
῾Ελλαδίων Κομενταρήσιος 24/1.
῎Ελλιος (Gellius) μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 14/7.
᾿Ελουᾶ (Eloi) ἢ ᾿Ελίγιος ᾿Επίσκοπος Νογιὸν Γαλλίας (659) 1/12. (῞Ορα ᾿Ελίγιος).
᾿Ελπίδιος ᾿Επίσκοπος Χερσῶνος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
᾿Ελπίδιος μάρτυς (361) 15/11.
᾿Ελπιδοφόρος μάρτυς (3ος αἰών) 3/4.
᾿Ελπιδοφόρος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (341) 2/11.
᾿Ελπινίκη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Ελπὶς μάρτυς (137) 17/9.
᾿Εμερίτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
᾿Εμμάνθα ἡ ἐν Περσίᾳ (346) 9/6.
᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Γεώργιος, Μαρία ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
᾿Εμμανουὴλ μάρτυς 20/3.
᾿Εμμέλεια μήτηρ Μεγάλου Βασιλείου, Μακρίνας καὶ Πέτρου Σεβαστείας 1/1, (ὑπάρχει καὶ 30/5 (Ρ)).
᾿Εμμερεντιανὴ μάρτυς Ρωμαία, ἀδελφὴ μάρτυρος ῾Αγνῆς (304) 22/1, 23/1.
῎Εμπας (Ebba the younger) ἡ μικρὴ ἡγουμένη τοῦ Κόλνιγχαμ Νορθουμβρίας (870 ἢ 683) 23/8, 25/8.
᾿Εμφάνισις εἰκόνος Θεοτόκου ἐν Καζὰν (1579) 8/7.
᾿Εμφάνισις τοῦ Χιτῶνος τοῦ Κυρίου ἐν Μτσχέτῃ τῆς Γεωργίας (330) 1/10.
᾿Ενναθᾶς μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 10/2, 12/11.
᾿Εννέα ἀνώνυμοι μάρτυρες 12/3.
᾿Εννέα ἀνώνυμοι μάρτυρες 3/11.
᾿Εννέα ἐν Πέργῃ Παμφυλίας μάρτυρες (3ος αἰών) 1/8.
᾿Εννέα ἱερεῖς ταφέντες ζῶντες ἐν Κυδωνίαις Μικρᾶς ᾿Ασίας (1922) 15/9.
᾿Εννέα μάρτυρες 30/10.
᾿Εννέα χιλιάδες μάρτυρες ἐν Περσίδι 4/8, 11/9.
᾿Εννενήκοντα ἀδελφαὶ μονάζουσαι ἐν Μαντινείᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας (8ος αἰών) 27/7.
᾿Εννενήκοντα ὀκτὼ πατέρες ἐν Κρήτῃ 7/10.
᾿Ενόη μάρτυς 20/10.
῎Εντα ἀναγνώστρια ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ 21/3.
῎Εντγκαρ (Edgar) βασιλεὺς ὁ Εἰρηνοποιὸς (975) 8/7.
῎Εντιθ μοναχὴ ἐν Γουΐλτον ᾿Αγγλίας (984) 16/9.
῎Εντμπερτ ᾿Επίσκοπος Λιντισφαίρν ἐν Βρεττανίᾳ (698) 6/5.
᾿Εντουΐν βασιλεὺς καὶ μάρτυς τῆς Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (633) 12/10, 4/10.
῞Εξ ἀνώνυμοι μάρτυρες 29/11.
῞Εξ ἀνώνυμοι μάρτυρες 4/1.
῞Εξ ἀνώνυμοι μάρτυρες 9/3 (Πάππος, Μάμμη, Πατήρ, Μήτηρ καὶ δύο τέκνα).
῞Εξ ἀνώνυμοι μοναχοὶ 15/1.
῝Εξ μαθηταὶ ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου (980) 5/7.
῝Εξ μάρτυρες ἐν Λιβύῃ 10/8.
῝Εξ μάρτυρες ἐν Μελιτηνῇ 30/8.
῞Εξ μάρτυρες ἐν Φρυγίᾳ 7/2.
῝Εξ μοναχοὶ μάρτυρες καὶ ᾿Εφραὶμ γέρων Μονῆς ᾿Ομπνόρα ὧν τὰ λείψανα εὑρέθησαν ἄφθορα (1538) 10/1.
῝Εξ σταυλίται μάρτυρες τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ 21/9.
῝Εξ χιλιάδες ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτὼ μάρτυρες ἐπὶ Μαξιμιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ (3ος 4ος αἰών) 2/9.
῝Εξ χιλιάδες ἑξακόσιοι μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (302) 27/12.
῝Εξ χιλιάδες μάρτυρες ἐν Γεωργίᾳ ἐπὶ Ταμερλάνου (1400) 10/4.
῾Εξακόσιοι ἑβδομήκοντα ἀνώνυμοι μάρτυρες 25/11.
᾿Εξακουστοδιανὸς τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10, 4/8.
῾Εξήκοντα ῎Αραβες μάρτυρες ἐν ῾Ιερουσαλὴμ 21/10.
῾Εξήκοντα λαϊκοὶ σφαγιασθέντες ὑπὸ τῶν Σουηδῶν ἐν ῾Αγίῳ Τρύφωνι Πετσέγκα (1590) 25/12.
᾿Εξυπέριος (Exupéry) ᾿Επίσκοπος Τολώσης (Τουμουσε) ὁ ἐκ Βουρδιγάλλων (Bordeaux) Γαλλίας (415) 12/10 καὶ 28/9.
᾿Εξυπέριος μάρτυς (302) 27/12.
᾿Επαινετὸς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 30/7.
᾿Επαμεινώνδας μάρτυς ἐν Καρχιδόνι (249-251) 10/4.
᾿Επάρχιος ὁ ἔγκλειστος ὁ ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) 1/7.
᾿Επαφρόδιτος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 8/12, 30/3.
᾿Επαφρόδιτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 13/7.
᾿Επίκτητος θαυματουργὸς ἐν Κύπρῳ 12/10.
᾿Επίκτητος πρεσβύτερος μάρτυς ἐν ᾿Αλμυρίδι Σκυθίας (290) 8/7, 7/7.
᾿Επίμαχος Κωνσταντινουπόλεως 11/3.
᾿Επίμαχος μάρτυς 31/10.
᾿Επίμαχος μάρτυς 6/7.
᾿Επίμαχος μάρτυς ὁ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (250) 31/10.
᾿Επίμαχος μάρτυς ὁ Νέος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 9/5.
᾿Επίμαχος Πηλουσιώτης (250) ἀνακομιδὴ 11/3.
᾿Επιπόδιος καὶ ᾿Αλέξανδρος τῶν Λουγδούνων (Λυών) μάρτυς (177) 22/4.
᾿Επιστήμη καὶ Γαλακτίων σύζυγοι μάρτυρες (253) 5/11.
᾿Επιφανία παρθενομάρτυς 12/7.
᾿Επιφάνιος ἔγκλειστος Σιναΐτης (6ος-7ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Επιφάνιος ὁ ἐξ ᾿Ιουδαίων ᾿Επίσκοπος Σαλαμίνος Κύπρου (403) 12/5.
᾿Επιφάνιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
᾿Επιφάνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (520) (535) 25/8.
᾿Επιφάνιος (Τσερνώφ) μοναχός (1944) 15/11.
᾿Επίχαρις μάρτυς τῆς Ρώμης (284) 27/9.
῾Επτὰ ἀδελφοὶ συμμαρτυρήσαντες τῷ ᾿Ιουλιανῷ 21/6.
῾Επτὰ ἐν Χαλδαίᾳ μάρτυρες 23/7.
῾Επτὰ μάρτυρες ἐν Φοινίκῃ (284-305) 26/1.
῾Επτὰ παῖδες ἐν ᾿Εφέσῳ (250) 22/10, 4/8.
῾Επτὰ παρθενομάρτυρες ἐν ᾿Αγκύρᾳ (303) 18/5.
῾Επτὰ παρθενομάρτυρες ἐν ᾿Αμισῷ (Σαμψοῦντι) (310) 20/3.
῾Επτὰ Παρθενομαρτύρες ἐν Γάζῃ 31/8.
῾Επτὰ πρῶτοι Διάκονοι (1ος αἰών) 11/10.
᾿Επτὰντ ᾿Επίσκοπος ᾿Ωτὲν (Autun) (525) 24/8.
᾿Ερασμία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Ερασμία, Εὐφημία, Δωροθέα, Θέκλα παρθενομάρτυρες (270) 3/9.
῎Ερασμος 18/6.
῎Ερασμος ᾿Επίσκοπος Φορμίας ἐν Καμπανίᾳ (303) 4/5.
῎Ερασμος μάρτυς ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών) 10/5.
῎Ερασμος μοναχὸς (4ος αἰών) 25/2.
῎Ερασμος ᾿Αχρίδος ἱερομάρτυς (303) 2/6.
῎Ερασμος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 24/2.
῎Εραστος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 10/11.
᾿Ερατὼ 1/9.
᾿Ερβὲ (Hervé) ἐν Γαλλίᾳ 17/6.
᾿Ερκονβὰλτ ᾿Επίσκοπος Λονδίνου (693) 30/4.
῾Ερκουλιανὸς ἐν ᾿Οστίᾳ τῆς Ρώμης (269) 30/1.
῾Ερμᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 5/11.
῾Ερμᾶς πρεσβύτερος ἱερομάρτυς (1ος αἰών) 4/11.
῾Ερμείας ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 31/5.
῾Ερμείας μάρτυς ἐν Κομάνοις (160) 31/5.
῾Ερμελινδὶς ἐρημῖτις ἡ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (6ος αἰών) 29/10.
῾Ερμενενγκῖλδος (Hermenengild) μάρτυς, βασιλεὺς Βησιγότθων ὁ ἐν ῾Ισπανίᾳ (586) 30/10, 1/11.
῾Ερμηλάνδος ᾿Αββᾶς (715) (Ρμ) 25/3.
῾Ερμηνεία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
῾Ερμῆς ἀπόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών) 8/3, 8/4.
῾Ερμῆς ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
῾Ερμῆς μάρτυς (2ος αἰών) 18/8.
῾Ερμῆς μάρτυς ἐν Θράκῃ (304) 20/8.
῾Ερμῆς ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς 17/6.
῾Ερμῆς μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ, ὁ ἐξορκιστὴς 31/12.
῾Ερμίας ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών) 6/7.
῾Ερμιόνη θυγάτηρ τοῦ ᾿Αποστόλου Φιλίππου (117) 4/9.
῞Ερμιππος μάρτυς μετὰ 1000, ἐν ᾿Ιταλίᾳ (4ος αἰών) 18/8.
῞Ερμιππος μάρτυς (305) 26/7.
῾Ερμογένης ᾿Επίσκοπος ᾿Αγριγέντου 24/11.
῾Ερμογένης ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Τομπὸλσκ (1918) 16/6.
῾Ερμογένης μάρτυς 24/1
῾Ερμογένης μάρτυς 24/7
῾Ερμογένης μάρτυς (309) 1/9.
῾Ερμογένης μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (313) 10/12.
῾Ερμογένης Πατριάρχης Μόσχας ὁ θαυματουργὸς (1612) 17/2 καὶ (1913) 12/5 ἀνακομιδή, 5/10 σύναξις.
῾Ερμοκράτης μάρτυς (305) 26/7.
῾Ερμόλαος μάρτυς (305) 26/7.
῾Ερμόλαος ὁ ᾿Ανάργυρος ὁ ἐν Κύπρῳ 26/7.
῾Ερμύλος καὶ Στρατόνικος μάρτυρες ἐν Βελιγραδίῳ (Λευκοπόλει) (315) 13/1.
῾Ερμύλος μάρτυς 18/12.
῎Ερως μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (3ος αἰών) 24/6.
᾿Ερωτηῒς ἡ ἐν Καππαδοκίᾳ μάρτυς (304) 27/10, 6/10.
᾿Εσπέριος μάρτυς ἐν ᾿Ατταλείᾳ (2ος αἰών) 2/5.
᾿Εσωτερικὸς μάρτυς 24/10.
᾿Ετεοκλῆς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
῾Ετοιμάσιος μάρτυς 28/11.
Εὐαγγελισμὸς τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 25/3.
Εὐάγγελος ἱερομάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (295) 7/7.
Εὐάγριος ἱεροδιάκονος ἐκ Καισαρείας ἀσκητὴς 6/1.
Εὐάγριος καὶ ᾿Ηλίας ἐν Γεωργίᾳ 4/1.
Εὐάγριος μάρτυς 18/1.
Εὐάγριος μάρτυς (304) 5/2.
Εὐάγριος Μγκβιμέλι 4/2.
Εὐανθία ἐν ῾Ελλησπόντῳ, συμβία Δημητρίου (1ος αἰών) 11/9.
Εὐανθία μάρτυς 1/9.
Εὐάρεστος καὶ Στούδιος (825) 26/12.
Εὐάρεστος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Εὐάρεστος ὁ ῞Ελλην Πάπας Ρώμης (1ος καὶ 2ος αἰών) 26/10.
Εὐβίοτος καὶ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 27/5.
Εὐβίοτος μάρτυς ἐν Κυζίκῳ 18/12.
Εὔβουλος μάρτυς ἐν Πέτρᾳ 5/5.
Εὐβούλη μήτηρ ῾Αγίου Παντελεήμονος (304) 30/3.
Εὔβουλος καὶ ᾿Αδριανὸς μάρτυρες ἐν Καππαδοκίᾳ (308-309) 3/2.
Εὔβουλος καὶ ᾿Ιουλιανὸς μάρτυρες 6/3.
Εὔβουλος καὶ Νυμφᾶς ἐκ τῶν Ο΄ 28/2.
Εὐγενία ἢ Μιλίτσα πριγκήπισσα τῆς Σερβίας (1405)
Εὐγενία ὁσιομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ (262) 24/12.
Εὐγενιανὸς ᾿Επίσκοπος Φράνσιας ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 8/1.
Εὐγένιος ἀδελφὸς Μαρίας-Μαρίνου μοναχῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (6ος αἰών) 12/2.
Εὐγένιος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
Εὐγένιος καὶ Μακάριος ὁμολογηταί-πρεσβύτεροι ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (363) 19/2.
Εὐγένιος μάρτυς 10/12.
Εὐγένιος μάρτυς 21/7.
Εὐγένιος μάρτυς 24/11.
Εὐγένιος μάρτυς ἐν Δαμασκῷ 25/9.
Εὐγένιος μάρτυς ἐν Σεβαστείᾳ (284) 13/12.
Εὐγένιος μάρτυς ἐν Τραπεζοῦντι (3ος αἰών) 21/1.
Εὐγένιος μεγαλόσχημος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1939) 5/2.
Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός ὅσιος (1597-1782) 5/8.
Εὐγένιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Εὐγένιος (Τσερνώφ) νεοερομάρτυς Μητροπολίτης Νίζνι-Νόβγκοροντ (1935) 30/10.
Εὔγραφος μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (313) 10/12.
Εὐδεμὸζ ἱερομάρτυς Καθολικὸς Γεωργίας (1642) 4/10.
Εὐδίκιος ἢ ᾿Εκδίκιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Εὐδοκία (Εὐφροσύνη ὡς μοναχή) μεγάλη Δούκισσα τῆς Μόσχας (1407) 7/7.
Εὐδοκία ἡ Αὐγούστα σύζυγος Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ (460) 13/8.
Εὐδοκία μάρτυς ἐν ῾Ηλιουπόλει (152) 1/3.
Εὐδοκία μάρτυς ἐν Περσίᾳ, ἀνακομιδή (362) 4/8.
Εὐδοκία (Σίκοβα) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Εὐδόκιμος ὁ δίκαιος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ (9ος αἰών) 31/7.
Εὐδόκιμος ὅσιος ὁ ἐν Βατοπεδίῳ 5/10.
Εὐδοξία, Θεοδοσία, καὶ Θεοκτίστη ἀδελφαίς, θυγατέρες ᾿Αθανασίας μαρτυρήσασαι ἐν Κανώπῃ Αἰγύπτου (311) 31/1.
Εὐδόξιος μάρτυς (107-115) 6/9.
Εὔδοξος μάρτυς (320) 2/11.
Εὐέλπιστος μάρτυς (166) 1/6.
Εὐέλπιστος μετὰ Χαρίτωνος καὶ λοιπῶν 1/6
Εὐϊλάσιος μάρτυς (305-311) 6/2.
Εὐθαλία ἐν Συρακούσαις παρθενομάρτυς (257) 2/3.
Εὐθασία μάρτυς 12/1.
Εὐθυμία ἢ Εὐλαλία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Εὐθύμιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1458) 10/2.
Εὐθύμιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1458) 11/3.
Εὐθύμιος ᾿Αρχιμανδρίτης τοῦ Σουζντὰλ 4/7 (1404), (ἀνακομιδή) (1507) 1/4.
Εὐθύμιος Β΄ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 12/5, 7/11 καὶ 17/11.
Εὐθύμιος Βατοπεδινὸς ἐκ τῶν δώδεκα μαρτύρων μοναχῶν (1276) 4/1.
Εὐθύμιος ἐκ τῶν ἐκ Δοχιαρείου μοναχῶν (990) 9/11.
Εὐθύμιος ᾿Επίσκοπος Ζήλων ἱερομάρτυς (1921) 29/5.
Εὐθύμιος ᾿Επίσκοπος Μαδύτου ἐν Θράκῃ ὁ θαυματουργός 5/5.
Ευθύμιος ἡγούμενος ἐν Γεωργίᾳ (1804) 8/8.
Εὐθύμιος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Σάρδης (840) 26/12.
Εὐθύμιος ἱερομόναχος ἐν Βαλαάμ, κοίμησις (1829) 1/10.
Εὐθύμιος καὶ ᾿Ιωάννης οἱ τῆς Μονῆς ᾿Ιβήρων ἐν ῎Αθῳ (998 ἢ 1028) 13/5.
Εὐθύμιος Κερεσελίντζε ὁμολογητὴς (1944) 20/1.
Εὐθύμιος καὶ Χαρίτων ἡγούμενοι ἐν Βολόγκντᾳ (Ζυανζὲμσκ) (1470 ἢ 1456) 11/4 καὶ 20/1.
Εὐθύμιος μάρτυς (302) 3/9.
Εὐθύμιος μεγαλόσχημος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 20/1.
Εὐθύμιος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Εὐθύμιος νεομάρτυς ᾿Αθωνίτης (1814) (1816) 1/5, 22/3.
Εὐθύμιος ὁ θαυματουργὸς 18/4.
Εὐθύμιος ὁ Μέγας (473) 20/1.
Εὐθύμιος ὁ νέος μοναχὸς ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὁ ὁμολογητής (889) 14/10, 4/1, 15/10.
Εὐθύμιος ὅσιος τοῦ ᾿Αρχαγγέλσκ (Χολγκομόρι) (16ος αἰών) 20/1.
Εὐθύμιος Πατριάρχης Βουλγαρίας 20/1.
Εὐθύμιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 5/8.
Εὐθύμιος Σερβασίδζε Μητροπολίτης Γκαενάτι, Γεωργιανὸς 4/5, ἀνακήρυξις 2005.
Εὐθύμιος Τακασβίλι (1953) 21/2.
Εὐθύμιος τῶν ἐν Ντέτσανι τῆς Σερβίας 11/11.
Εὐθύμιος φωτιστὴς Καρελίας (Φιλανδίας) (1435) 18/4, 9/7.
Εὔκαρπος ἢ Εὐκαρπίων ἐν Νικομηδείᾳ (300) 18/3.
Εὔκλεος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Εὔκουλος μάρτυς (4ος αἰών) 30/12.
Εὔκρατος μοναχὸς καὶ μάρτυς 21/10.
Εὐλαλία Βαρκελώνης παρθενομάρτυς (303) 22/8.
Εὐλαλία ἡ ἐν πυρὶ τελειωθεῖσα (303) 10/12.
Εὐλαλία ἢ Εὐθυμία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Εὐλάλιος ᾿Επίσκοπος Λαπίθου 30/8.
Εὐλαμπία μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303-311) 10/10.
Εὐλάμπιος μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
Εὐλάμπιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303-311) 10/10.
Εὐλάμπιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 5/3.
Εὐλόγιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας (607-608) 13/2.
Εὐλόγιος ᾿Επίσκοπος ᾿Εδέσσης, ὁμολογητὴς (6ος αἰών) 25/8.
Εὐλόγιος ᾿Επίσκοπος Κορδούης ῾Ισπανίας ἱερομάρτυς (859) 11/3.
Εὐλόγιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 5/3.
Εὐλόγιος ὁ Ξενοδόχος ἐν Κωνσταντινουπόλει (4ος αἰών) 27/4.
Εὐλόγιος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 13/6.
Εὐμένιος ᾿Επίσκοπος Γορτύνης Κρήτης (7ος αἰών) 18/9, 25/8 σύναξις.
Εὐμένιος τοῦ Κουδουμᾶ 10/7.
Εὐνίκη μάρτυς ἐν Συρίᾳ (249) 28/10.
Εὐνικιανὸς μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Εὐνοϊκὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Εὐνοῦχος Αἰθίοψ τῆς βασιλίσσης Κανδάκης 27/8, 4/1.
Εὐοδία μάρτυς (304) 22/12.
Εὔοδος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ (66-67) 7/9.
Εὔοδος μάρτυς (309) 1/9.
Εὔπλους διάκονος μάρτυς ὁ ἐν Κατάνῃ (304) 11/8.
Εὔπλους μάρτυς 30/5.
Εὔπορος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Εὐπραξία ἡ Ταβεννησία ἡ ἐν Αἰγύπτῳ (413) 12/1, 25/7.
Εὐπραξία ἡγουμένη ἐν Πσκὸφ (Πριγκήπισσα Εὐφροσύνη) (1243) 16/10.
Εὐπραξία καὶ ᾿Ιουλιανὴ μονάζουσαι 3/5.
Εὐπρέπιος (4ος αἰὼν 278 ἢ 303) 17/10.
Εὐπρέπιος (7ος αἰών) 20/9.
Εὕρεσις θαυματουργοῦ εἰκόνος Θεοτόκου Καμουλιανῶν 9/8.
Εὐσέβιος ἀσκητὴς, ἐρημίτης ἐν Συρίᾳ πλησίον ᾿Αντιοχείας (5ος αἰών) 23/1, 15/2.
Εὐσέβιος διάκονος, μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ, (3ος αἰών) 4/1).
Εὐσέβιος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
Εὐσέβιος ἐν Τερασίν μάρτυς 7/10.
Εὐσέβιος ᾿Επίσκοπος Βαρκελώνης (370) 16/12.
Εὐσέβιος ᾿Επίσκοπος Βερσέϊγ (Γαλλίας) 1/8.
Εὐσέβιος ᾿Επίσκοπος Σαμοσάτων ἱερομάρτυς (380) 22/6.
Εὐσέβιος ᾿Επίσκοπος Κιβάλ, ἱερομάρτυς 26/3.
Εὐσέβιος καὶ Χαράλαμπος μάρτυρες 31/5.
Εὐσέβιος μάρτυς 19/10.
Εὐσέβιος μάρτυς 21/9
Εὐσέβιος μάρτυς 28/11.
Εὐσέβιος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (303) 24/4.
Εὐσέβιος μάρτυς ὑπὸ ᾿Ιάσονος καὶ Σωσιπάτρου προσηλυτισθεὶς 29/4.
Εὐσέβιος μάρτυς ἐν Γάζῃ 21/9.
Εὐσέβιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 20/1.
Εὐσέβιος μάρτυς Σιναΐτης ἐν Θωλᾷ (6ος-7ος αἰών) 14/1.
Εὐσέβιος Φοινίκης 21/9.
Εὐσεβωνᾶς μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
Εὐσίγνιος μάρτυς ᾿Αντιοχείας (362) 5/8.
Εὐσίπιος μοναχὸς ὁ ἐν Κύπρῳ 17/9.
Εὐστάθιος ᾿Αγκύρας, μάρτυς, στρατιώτης (316) 28/7.
Εὐστάθιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1194) 20/9.
Εὐστάθιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1279 ἢ 1285) 4/1, 30/8 σύναξις.
Εὐστάθιος Β΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1309) 16/8.
Εὐστάθιος ἐν Τόμι Ρουμανίας, ἱερομάρτυς (295) 7/7.
Εὐστάθιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αντιοχείας (337) 21/2.
Εὐστάθιος ᾿Επίσκοπος Κίου 29/3.
Εὐστάθιος μάρτυς ἐκ τῶν ἐν Βίλνᾳ (Λιθουανίας) (1347) 14/4.
Εὐστάθιος μάρτυς ἐν Νικαίᾳ (312) 20/11.
Εὐστάθιος μεγαλομάρτυς ἐν Ρώμῃ (111 μ.Χ.) 20/9.
Εὐστάθιος Μτσχέτης μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (589) 29/7.
Εὐστάθιος ὁ ἐν Λυξέϊγ μοναχὸς (Γαλλία) 29/3.
Εὐστάθιος ὁ Ρωμαῖος μάρτυς 28/9.
Εὐστάθιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 31/5.
Εὐστολία μοναχὴ ἐν Κων/πόλει (610 καὶ 635) 9/11.
Εὐστόχιος ἱερομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 23/6.
Εὐστόχιος μάρτυς ἐπὶ ᾿Ιουλιανοῦ (361) 15/11.
Εὐστράτιος θαυματουργὸς ἐν Ταρσῷ (9ος αἰών) 9/1.
Εὐστράτιος μάρτυς (320) 2/11.
Εὐστράτιος μάρτυς ἐν Σεβαστείᾳ (284) 13/12.
Εὐστράτιος ὁ Νηστευτὴς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1096) 28/3.
Εὐσχήμων ᾿Επίσκοπος Λαμψάκου (9ος αἰών) 14/3.
Εὐτροπία μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (250) 30/10.
Εὐτροπία παρθενομάρτυς ἐν Λιβύῃ 25/6.
Εὐτρόπιος ᾿Επίσκοπος Σαὶντ, ἱερομάρτυς 30/4.
Εὐτρόπιος, Κλεόνικος, Βασιλίσκος μάρτυρες (308) 3/3.
Εὐτρόπιος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (404) 16/6.
Εὐτυχὴς Θεσσαλονίκης μάρτυς 19/12.
Εὐτυχία (Φηλικίτα) μάρτυς καὶ οἱ ἑπτὰ υἱοὶ αὐτῆς μάρτυρες ἐν Ρώμῃ (167) 10/7.
Εὐτυχία ὁμολογήτρια ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 16/4.
Εὐτυχιανὴ ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Εὐτυχιανὸς ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ 17/8.
Εὐτυχιανὸς μάρτυς 19/8.
Εὐτυχιανὸς μάρτυς 2/9.
Εὐτυχιανὸς μάρτυς (304) 22/12.
Εὐτυχιανὸς μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (304) 17/8.
Εὐτύχιος Νουρσίας (547) 23/8.
Εὐτύχιος ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ 17/8.
Εὐτύχιος ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) (305) 21/4, 19/9.
Εὐτύχιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Εὐτύχιος ᾿Επίσκοπος 27/3.
Εὐτύχιος ἢ Εὔτυχος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Εὐτύχιος ἱερομάρτυς μαθητὴς ᾿Ιωάννου Θεολόγου (1ος αἰών) 24/8.
Εὐτύχιος μάρτυς 2/9.
Εὐτύχιος μάρτυς ἐν Μελιτηνῇ (1ος αἰών) 28/5.
Εὐτύχιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 20/1.
Εὐτύχιος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (304) 4/2.
Εὐτύχιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Εὐτύχιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (582) 6/4.
Εὐτύχιος ὑποδιάκονος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (356) 26/3.
Εὐτύχιος (Φέλιξ) ἐν Τερασίν μάρτυς 7/10.
Εὐτύχιος (Φέλιξ) μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Εὔτυχος ἢ Εὐτύχιος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Εὐφημία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Εὐφημία, Θέκλα, Δωροθέα, ᾿Ερασμία παρθενομάρτυρες (270) 3/9.
Εὐφημία καὶ Χρυσάνθος μάρτυρες 4/1.
Εὐφημία μάρτυς 22/11.
Εὐφημία μεγαλομάρτυς ἡ ἐν Χαλκηδόνι (304) 16/9, 11/7.
Εὐφημία πλησίον τοῦ Νεωρίου 16/5.
Εὐφημιανὸς, ῎Αννα ἡ ὀνομαζομένη Εὐφημιανὸς ἡ Κωνσταντινουπολῖτις (826) 29/10.
Εὐφημιανὸς ἀσκητὴς ἐν Κύπρῳ 14/11.
Εὐφρασία ἐν ᾿Αγκύρᾳ παρθενομάρτυς (303) 18/5.
Εὐφραιμία ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
Εὐφρασία ἡ ἐκ τῶν ἑπτὰ παρθενομαρτύρων (310) 20/3.
Εὐφρασία μάρτυς ἐν Νικαίᾳ 18/5.
Εὐφρασία παρθένος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 19/1.
Εὐφράσιος ἐν Κερκύρᾳ μαρτυρήσας 29/4.
Εὐφράσιος ᾿Επίσκοπος ᾿Ιωνοπόλεως 17/7.
Εὐφράσιος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν Γαλλίας 13/11.
Εὐφροσύνη ἡ ἐν Μόσχᾳ μοναχὴ πρώην Εὐδοκία πριγκήπισσα (1407) 17/5, 7/7.
Εὐφροσύνη ἡ Νέα 8/11.
Εὐφροσύνη ἡ παρθένος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (5ος αἰών) 25/9.
Εὐφροσύνη μοναχὴ ἡ ἐν Σουζντὰλ (κατὰ κόσμον Θεοδούλη) (1205) 25/9.
Εὐφροσύνη μοναχὴ πριγκήπισσα τοῦ Πολιότσκ (1173) 23/5.
Εὐφροσύνη τῆς Πελοποννήσου 18/10.
Εὐφρόσυνος (᾿Ελεάζαρ) ὁ ἐν Πσκὸφ μοναχὸς καὶ θαυματουργός (1480) 15/5.
Εὐφρόσυνος μάρτυς 6/3.
Εὐφρόσυνος μοναχὸς ἐν Τβὲρ (1434) 2/3.
Εὐφρόσυνος μοναχὸς μάγειρος ὁ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (9ος αἰών) 11/9.
Εὐφρόσυνος μοναχὸς τῆς Λευκῆς Λίμνης ἐν Ρωσσίᾳ (1612) 20/3.
Εὐφρόσυνος μοναχὸς τῆς μονῆς ᾿Ιβήρων ῎Αθω 13/5.
Εὐχέριος ᾿Επίσκοπος ᾿Ορλεάνης (Γαλλίας) (7ος αἰών) 20/2.
Εὐψύχιος Καισαρείας Καππαδοκίας μάρτυς (362) 9/4.
Εὐψύχιος μάρτυς (2ος αἰών) 7/9.
Εὐψύχιος μάρτυς 5/11.
᾿Εφάψηος ἢ ᾿Αφάψιος (μονῆς ἡγούμενος Νικηφόρος ἱερομόναχος 13/5.
῎Εφηβος μάρτυς ὁ νέος τῇ ἡλικίᾳ (273) 30/7.
᾿Εφραὶμ Β΄ ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις (1395) 30/8.
Εφραίμ, Βασιλέως, Εὐγενίου, ᾿Αγαθοδώρου, Καπίτωνος, Αἰθερίου καὶ ᾿Ελπιδίου ᾿Επισκ. Χερσῶνος, ἱερομαρτύρων (4ος αἰών) 7/3.
᾿Εφραὶμ γέρων μονῆς ᾿Ομπνόρα καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἓξ μοναχοὶ μάρτυρες ὧν τὰ λείψανα εὑρέθησαν ἄφθορα (1538) 10/1.
᾿Εφραὶμ ᾿Επίσκοπος ᾿Ατσκούρι Γεωργίας 15/4.
᾿Εφραὶμ ᾿Επίσκοπος Οὐνίας, ὁ ὁμολογητὴς 10/11.
᾿Εφραὶμ ᾿Επίσκοπος Περεγιασλὰβλ ἐκ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1098) 28/1.
᾿Εφραὶμ ἡγούμενος τοῦ νέου-Τορζχόλσκ (1053) 11/6, 28/1.
᾿᾿Εφραὶμ ἡγούμενος τοῦ Περεκὸπ (Νόβγκοροντ) (1492) 26/9, (1545) 16/5 ἀνακομιδὴ λειψάνων.
᾿Εφραὶμ ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
᾿Εφραὶμ μάρτυς (1220-1238) 21/8.
᾿Εφραὶμ μοναχὸς ὁ ἐν τῷ ῎Ορει ᾿Αμώμων (Νέα Μάκρη) νεομάρτυς (1426) 5/5, (1950) 3/1 (Εὕρεσις).
᾿Εφραὶμ ὁ ἐν Ροστὼφ (1454) 27/3.
᾿Εφραὶμ ὁ εὐνοῦχος μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 28/1.
Εφραὶμ ὁ προφήτης καὶ μάρτυς ἐν Δαμασκῷ (15ος αἰ.) 3/5.
᾿Εφραὶμ ὁ Σελενγκίσκ νεομάρτυς (1918) 22/8.
᾿Εφραὶμ ὁ Σύρος (373-379) 28/1.
᾿Εφραὶμ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (545) 8/6, 7/3.
᾿Εφραὶμ Πατριάρχης Σερβίας (1400) 15/6.
᾿Εφραὶμ τῆς Μονῆς Μάρτσκβερι τῆς Γεωργίας 17/4.
᾿Εφραὶμ φιλόσοφος τῆς Γεωργίας (1091) 18/1.