Δ

Δαβίδ βασιλεὺς (Προφητάναξ) 26/12 καὶ τελευταία Κυριακὴ τοῦ ἔτους.
Δαβίδ Γ΄ ὁ ᾿Ανακαινιστὴς Βασιλεὺς Γεωργίας (1125) 26/1.
Δαβίδ ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
Δαβίδ (David) ᾿Επίσκοπος τῆς χώρας τῶν Οὐαλλῶν (6ος αἰών) 1/3.
Δαβίδ ἡγούμενος τοῦ Σερπουχὼβ (1520) 18/10.
Δαβίδ Θεσσαλονίκης μάρτυς (540) 26/6.
Δαβίδ καὶ Κωνσταντῖνος υἱοὶ Γιαροσλάβ (1300-1321) 5/3.
Δαβίδ καὶ Ρωμανὸς βαπτιστικὰ ὀνόματα τῶν Γκλιὲμπ καὶ Βόρις Ρωσσίας πριγκήπων, μαρτύρων (1015) 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
Δαβίδ καὶ Τατχὰν ἢ Τεραχὰν ἢ Τερητσὰν μάρτυρες ἐν Γεωργίᾳ (693) 18/5.
Δαβίδ μάρτυς, βασιλεὺς Γεωργίας (740) 2/10.
Δαβίδ μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (7ος αἰών) 12/4.
Δαβίδ μοναχὸς ὁ ἐν Εὐβοίᾳ 1/11.
Δαβίδ νεομάρτυς ἐκ τῆς Σκήτης ῾Αγίας ῎Αννης, ἐν ῎Αθῳ, ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσας (1813) 26/6.
Δαβὶδ νεομάρτυς ἐκ Χαλεπίου Συρίας (1660) 28/7.
Δαβίδ, Συμεὼν, Γεώργιος Μυτιλήνης 1/2.
Δαβὶδ τοῦ ᾿Εχμιατζὶν τῆς ᾿Αρμενίας μάρτυς (693) 23/12.
Δαβίδ υἱὸς Θεοδώρου, πρίγκηπος Σμολένσκ (1299) 19/9.
Δάδας μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ (3ος αἰών) 28/4, 13/4.
Δάδας μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ Βουλγαρίας 2/8.
Δάδας μάρτυς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 29/9.
Δάκιος ἐκ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαρτύρων (7ος αἰών) 1/11.
Δάκιος μάρτυς 3/11.
Δαλμάτιος (5ος αἰών) 3/8.
Δαλμάτιος μοναχὸς ἐν Σιβηρίᾳ, ἱδρυτὴς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (1697) 15/2.
Δάμας Ρωμαία μάρτυς 7/12.
Δάμαρις ἡ ᾿Αθηναία (1ος αἰών) 2/10.
Δαμασκηνὸς ᾿Επίσκοπος Γκλούκωφ (1935) 4/12.
Δαμασκηνὸς μοναχὸς ὁ ῾Αγιορείτης μαρτυρήσας ἐν Κωνσταντινουπόλει (1681) 13/11.
Δαμασκηνὸς νεομάρτυς ὁ Χιλανδαρινὸς (1771) 16/1.
Δαμασκηνὸς Σιναΐτης νεομάρτυς (1632) 6/2.
Δαμασκηνός τοῦ Βαλαάμ. Κοίμησις (1825) 23/5.
Δαμάσος Πάπας Ρώμης ἐκ Γκουϊμαράες Πορτογαλλίας (4ος αἰών) 4/12.
Δαμιανὸς ὅσιος ὁ ἐν Γκαρέντια Γεωργίας (1156) 23/5.
Δαμιανός (Διόδωρος) μοναχὸς ἐν Σολόφσκυ (1633) 27/11.
Δαμιανὸς καὶ Κοσμᾶς ἐκ τῶν ᾿Αναργύρων (3ος αἰὼν 278 ἢ 303) 1/7, 1/11, 17/10.
Δαμιανὸς μάρτυς 31/10.
Δαμιανὸς μοναχὸς ἐν ῎Αθῳ ὁ ἐν Κισσάβῳ νεομάρτυς (1568) 14/2.
Δαμιανὸς μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
Δαμιανὸς μοναχὸς ᾿Εσφιγμενίτης (1280) 23/2.
Δαμιανὸς ὁ ἰαματικὸς τῶν Σπηλαίων (1071) 5/10.
Δαμιανὸς Φιλοθεΐτης νεομάρτυς 23/2.
Δάμων ἱερομάρτυς 28/8.
Δάνακτος μάρτυς ὁ ᾿Αναγνώστης (2ος αἰών) 16/1.
Δάνδος καὶ πάντων τῶν ἐν Θράκῃ ἁγίων 7/3.
Δανιὴλ Β΄ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας (1338) 20/12.
Δανιὴλ διάκονος ἱερομάρτυς ἐν Παδούῃ (168) 3/1.
Δανιὴλ ἐν ῎Αθωνι τελειωθεὶς (1375) 16/1.
Δανιὴλ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (307-309) 16/2.
Δανιὴλ ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις (1338) 30/8.
Δανιὴλ ἡγούμενος ἐν Περεγιασλὰβ Ζαλέφσκυ (1540) 7/4.
Δανιὴλ μάρτυς 28/11.
Δανιὴλ μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
Δανιὴλ μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (6ος αἰών) 18/3.
Δανιὴλ μοναχὸς ὁ ἐκ Βορονὲτς 14/12.
Δανιὴλ μοναχὸς ὁ ἐν Θάσῳ 12/9.
Δανιήλ, Νικήτας Θηβών, Θεόδωρος καὶ Γρηγόριος 23/6.
Δανιήλ (Deiniol) ἡγούμενος Μπαγκόρ, ᾿Επίσκοπος Οὐαλλίας (584) 11/9, 23/11.
Δανιὴλ ὁ ᾿Αχὶνσκ Σιβηρίας (1843) 15/4.
Δανιὴλ ὁ ἐκ Τούρκων προσήλυτος ὁ νεομάρτυς (1750) 18/11.
Δανιὴλ ὁ ῾Ησυχαστὴς ὁ ἐν Βέρονετ Ρουμανίας (17ος αἰών) 18/12.
Δανιὴλ πρίγκηψ τῆς Μόσχας (1338) 4/3, (1652) ἀνεύρεσις λειψάνων, σύναξις 30/8.
Δανιὴλ Προφήτης καὶ οἱ τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ (600 π.Χ.) 17/12.
Δανιὴλ τοῦ Γκουζγκὸρα μοναχὸς Νόβγκοροντ (16ος αἰών) 21/9.
Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου Κωνσταντινουπόλεως (5ος αἰών) 11/12.
Δανιὴλ Φαρανίτης (5ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Δάουζα μάρτυς ἐν Περσίᾳ 20/8.
Δαρεία μάρτυς (283) 19/3.
Δαρεία (Σιουσίνσκαγια) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Δαρεία (Τιμόλινα) νεομάρτυς ἐν Ντιβέγιεβο τοῦ Σάρωφ (1919) 5/8.
Δαρίων μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 6/2.
Δάσιος ἐν Νικομηδείᾳ (303) 21/10.
Δάσιος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 18/7.
Δάσιος μάρτυς ἐν Δορυστόλῳ Δακίας (Ρουμανίας) (3ος αἰών) 20/11.
Δατίβος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ (304) 11/2.
Δάφνη καὶ ῾Ελικωνὶς μάρτυρες ἐν Θεσσαλονίκῃ (244) 28/5.
Δέκα ἅγιοι μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Δέκα ἀσκηταὶ ἐν Αἰγύπτῳ 8/8.
Δέκα ἐν Νικομηδείᾳ παρθενομάρτυρες 31/12.
Δέκα ἐν Φοινίκῃ μάρτυρες 16/3.
Δέκα ἓξ μάρτυρες ἐν Θήβαις 30/8.
Δέκα ἑπτὰ μοναχοὶ μάρτυρες ἐν ᾿Ινδίᾳ (4ος αἰών) 27/11.
Δέκα μάρτυρες ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Δέκα ὀκτὼ μάρτυρες (258) 13/8.
Δέκα πέντε μάρτυρες 27/9.
Δέκα πέντε νεομάρτυρες ἐν Νόβγκοροντ (1918) 18/8.
Δέκα πέντε χιλιάδες μάρτυρες ἐν Πισιδίᾳ 16/7.
Δέκα τέσσερις μάρτυρες ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών) 10/5.
Δέκα τέσσερις χιλιάδες παῖδες οἱ ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντες 29/12.
Δέκα τρεῖς μάρτυρες ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) 23/7.
Δέκα χιλιάδες ἀσκηταὶ τῆς Θηβαΐδος 7/8.
Δέκα χιλιάδες μάρτυρες 13/6.
Δελφῖνος ᾿Επίσκοπος Βουρδιγάλλων (Bordeaux) (408) 24/12.
Δεναχὶς ἐκ τῶν ἐν Περσίᾳ μαρτύρων (343) 20/11.
Δεσιδέριος ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) 19/9.
Δεσιδέριος ἢ Ντιντιὲρ (Didier) ἢ Ποθητὸς (606) 23/5.
Δευτέρα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (1η ἀνάμνησις) (381) 22/5.
Δημᾶς καὶ Πρωτίων μάρτυρες 12/4.
Δημάρατος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Δημητριανὸς διάκονος ἐν Κύπρῳ μάρτυς (306) 23/6, 20/6.
Δημητριανὸς ἐν ῾Ελλησπόντῳ (1ος αἰών) 11/9.
Δημητριανὸς ᾿Επίσκοπος Ταφασσοῦ Κύπρου 27/1.
Δημητριανὸς ᾿Επίσκοπος Χύτρης, Κύπρος 6/11.
Δημητριανὸς μάρτυς (307) 15/11.
Δημήτριος ᾿Αρχιεπίσκοπος Γκντὼφ νεομάρτυς (1938) 6/8.
Δημήτριος Β΄ βασιλεὺς Γεωργίας (1289) 16/3.
Δημήτριος ἐν ῾Ελλησπόντῳ (1ος αἰών) 11/9.
Δημήτριος ἢ Μήτρος, Πελοποννήσιος νεομάρτυς ἐν Τριπολιτσᾷ (1794-1803) 14/4, Ρωσ. 13/4, 28/5.
Δημήτριος ᾿Ιταλίας (800) 19/9.
Δημήτριος καὶ Παῦλος Πελοποννήσιοι, νεομάρτυρες ἐν Τριπόλει (1818) 22/5.
Δημήτριος (Κλέπιν) νεοϊερομάρτυς ἐν Γαλλίᾳ (1944) 19/2.
Δημήτριος (Κλεπίνιν) πρεσβύτερος, Ρῶσσος ἐν Γαλλίᾳ τελειωθεὶς, σύναξις 20/7.
Δημήτριος μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (726) 9/8.
Δημήτριος μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδή 16/8.
Δημήτριος Μεγαλομάρτυς ὁ Μυροβλύτης ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ (306) 26/10.
Δημήτριος Μέγας Δοὺξ τῆς Μόσχας ὁ θαυματουργός. ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων (1591) 3/6, 15/5.
Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστὼβ (1709) 28/10, (1752) 21/9 ἀνεύρεσις λειψάνων.
Δημήτριος νεοϊερομάρτυς (᾿Ιβάνωφ) (1934) 22/3.
Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1564) 19/3.
Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784) 27/1.
Δημήτριος νεομάρτυς ἐν Χίῳ (1802) 29/1.
Δημήτριος Ντόνσκοϊ 19/5.
Δημήτριος ὁ Γενναῖος ἐν Γεωργίᾳ (1289) 12/3.
Δημήτριος ὁ Γιούριεφ (1253) 3/2.
Δημήτριος ὁ ἐκ Μπασαράμπωφ Νοτίου Δουνάβεως Βουλγαρίας, νῦν Ρουμανίας (1685) 26/10.
Δημήτριος ὁ ἐν Μπασαράμπωφ Νοτίου Δουνάβεως Βουλγαρίας νῦν Ρουμανίας (13ος αἰών) 27/10, 26/10.
Δημήτριος ὁ Πριλούκι μοναχός (Βολόγκντα) (1392) 11/2.
Δημήτριος ὁ Σκευοφύλαξ ἐν Κωνσταντινουπόλει (8ος αἰών) 25/1.
Δημήτριος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (3ος αἰών) 9/10.
Δημήτριος Σαμαρίνας νεομάρτυς (1808) 17/8.
Δημήτριος τῆς Λέσβου νεομάρτυς (1816) 11/8.
Δημήτριος τοῦ Γούριεφ υἱὸς τοῦ Σβιατοσλάβ-Γαβριὴλ (1253) 3/2.
Δημήτριος Φιλαδελφείας νεομάρτυς (1657) 2/6.
Δημητρίων καὶ Δονάτος μάρτυρες 6/5.
Δημοκλῆς μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Δημόκριτος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Σεκούνδος καὶ Διονύσιος 31/7.
Δῆμος νεομάρτυς ἐν Σμύρνῃ (1763) 10/4.
Δημοσθένης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Διάδοχος ᾿Επίσκοπος Φωτικῆς 29/3.
Διάδοχος μάρτυς 31/8.
Διακόσιοι ἄνδρες μάρτυρες 19/12.
Διακόσιοι ἑβδομήκοντα ἕτεροι ἐν Περσίᾳ μάρτυρες (362-364) 9/4.
Διακόσιοι εἴκοσι δύο Κινέζοι πρωτομάρτυρες, ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ μαρτυρήσαντες (1900) 11/6.
Διακόσιοι μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (303-311) 10/10.
Διακόσιοι πεντήκοντα μάρτυρες ὑπὸ τῶν Βουλγάρων μαρτυρήσαντες, ἐπὶ βασιλέως Νικηφόρου 23/7.
Διακόσιοι πεντήκοντα τρεῖς στρατιῶται ἐν Κιλικίᾳ μετὰ ᾿Ανδρέου στρατηλάτου (3ος αἰών) 19/8.
Διακόσιοι στρατιῶται (305) 25/11.
Διακόσιοι στρατιῶται ἐν Σινώπῃ (310) 7/4.
Διαρβεκὶρ ᾿Ορθόδοξοι Πατριαρχείου ᾿Αλεξανδρείας σφαγιασθέντες ὑπὸ Κούρδων τῷ 1896 30/6.
Δίδος ἢ Δόδος ἢ Ντόντος μοναχὸς ἐν Γεωργίᾳ μαθητὴς ῾Αγίου Δαβίδ 20/5, 25/5.
Δίδυμος ἐν Λαοδικείᾳ μάρτυς (4ος αἰών) 11/9.
Δίδυμος καὶ Θεοδώρα μάρτυρες 5/4.
Δίδυμος μάρτυς ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας, ἐκ τῶν 12 ἀρχόντων (138-161) 24/5.
Δίδυμος μάρτυς ἐν Κύπρῳ 20/2.
Δίδυμος ὁ τυφλός 18/10.
Δίδυμος στρατιώτης μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (304) 27/5.
Δινάρα Βασίλισσα Γεωργίας (3ος αἰών) 30/6.
Διογένης μάρτυς 5/12.
Διόδωρος (Δαμιανός) μοναχὸς ἐν Σολόφκυ (1633) 27/11, 20/11.
Διόδωρος διάκονος μάρτυς ἐν ᾿Αφροδισίᾳ ᾿Ανατολίας (3ος-4ος αἰών) 29/4.
Διόδωρος ᾿Εμέσης μάρτυς ὁ σταυρωθεὶς 13/6.
Διόδωρος ἱερομάρτυς (283) 19/3.
Διόδωρος καὶ Ροδαπιανὸς 3/5.
Διόδωρος καὶ σὺν αὐτῷ μάρτυρες 5/4.
Διόδωρος μάρτυς 12/10
Διόδωρος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Διόδωρος μάρτυς ἐν Λαοδικείᾳ (4ος αἰών) 11/9.
Διόδωρος μάρτυς ἐν Πέργῃ (250) 3/2, 25/10.
Διόδωρος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Διοκλῆς ἡγούμενος 19/7.
Διομήδης Κύπρου (τοπικὸς ἅγιος) 28/10.
Διομήδης μάρτυς 2/9.
Διομήδης μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
Διομήδης μάρτυς 28/8.
Διομήδης μάρτυς ἐν Λαοδικείᾳ (4ος αἰών) 11/9.
Διομήδης μάρτυς ἰατρὸς ἐν Ταρσῷ Κιλικίας (298) 16/8.
Διομήδης, Ρόδων, ᾿Ορέστης μάρτυρες 9/6.
Διόνη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Διονυσία ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
Διονυσιάτης μοναχὸς Θεόκλητος (κοίμησις) (2006) 20/1.
Διονύσιος (16ος αἰών) 13/9.
Διονύσιος Α΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος αἰών) 23/11.
Διονύσιος ᾿Αρεοπαγίτης ἱερομάρτυς, πολιοῦχος τῶν ᾿Αθηνῶν (96) 3/10.
Διονύσιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Σουζντὰλ (1385) 26/6, 15/10.
Διονύσιος, Βάκχος καὶ Καλλίμαχος (362) 6/5.
Διονύσιος ᾿Επίσκοπος Αἰγίνης ὁ θαυματουργὸς (1624) 24/8, 17/12.
Διονύσιος ᾿Επίσκοπος Κορίνθου ἱερομάρτυς (182) 29/11.
Διονύσιος καὶ Δομέτιος ᾿Αθωνῖται (1380) 25/6.
Διονύσιος καὶ Σωκράτης μάρτυρες ἐν Πέργῃ Παμφυλίας 19/4, 21/4.
Διονύσιος μάρτυς 6/9.
Διονύσιος μάρτυς ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ σὺν αὐτῷ 1000 περίπου μάρτυρες (4ος αἰών) 18/8.
Διονύσιος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (303) 15/3.
Διονύσιος μάρτυς ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (ἕτερος, Ρωσ. ῾Εορτ) 15/3.
Διονύσιος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
Διονύσιος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Διονύσιος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) (ἕτερος) 10/3.
Διονύσιος νεομάρτυρος Βατοπεδινὸς (1822) 31/7.
Διονύσιος νεομάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1520) 1/11.
Διονύσιος ὁ ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (15ος αἰών) 3/10.
Διονύσιος ὁ ᾿Ελεήμων ᾿Επίσκοπος Λαρίσης 28/3.
Διονύσιος ὁ ἐν Βυζαντίῳ μάρτυς (270) 3/6.
Διονύσιος τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10, 4/8.
Διονύσιος ὁ ἐν ᾿Ολύμπῳ (16ος αἰών) 23/1.
Διονύσιος ὁ ἐν Πολότσκ (Μίνσκ) 23/6.
Διονύσιος ὁ ἐν Ραντονὲζ (1633) 12/5.
Διονύσιος Πάπας Ρώμης (269) 26/12.
Διονύσιος Παρισίων ἱερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 9/10.
Διονύσιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυς (264-265) 5/10, 3/10.
Διονύσιος τῆς Γκλουσίτσας (Βολόγκντα) ἡγούμενος (1437) 1/6.
Διονύσιος καὶ Μητροφάνης, ἐν Μικρᾷ ῾Αγίᾳ ῎Αννῃ 9/7.
Δίος, Βυθόνιος καὶ Γαλυκὸς μάρτυρες (3ος αἰών) 3/4.
Δίος ὁ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (430) 19/7.
Διοσκορίδης μάρτυς 11/5.
Διόσκορος καὶ ᾿Αργύριος νεομάρτυρες ἐν Θεσσαλονίκῃ (1808) 11/5.
Διόσκορος μάρτυς 13/10.
Διόσκορος μάρτυς (2ος αἰών) 19/4.
Διόσκορος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας 21/4.
Διόσκουρος ἐν Ρώμῃ μάρτυς (326) 28/5.
Δισχίλιοι μάρτυρες 1/7.
Δίων μάρτυς 8/3.
Δίων μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
Δόδος ἢ Δίδος ἢ Ντόντος μοναχός ἐν Γεωργίᾳ, μαθητὴς ἁγίου Δαβίδ 20/5, 25/5.
Δομετιανὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Δομετιανὸς ᾿Επίσκοπος Μελιτηνῆς (601) 10/1.
Δομετιανὸς μοναχὸς, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
Δομέτιος 8/3.
Δομέτιος καὶ Διονύσιος ᾿Αθωνίται (1380) 25/6.
Δομέτιος μάρτυς 16/10.
Δομέτιος μάρτυς 7/12.
Δομέτιος μάρτυς ἐν Φρυγίᾳ (360-361) 23/3, 30/10.
Δομέτιος Πέρσης μάρτυς καὶ δύο σὺν αὐτῷ μαθηταὶ (363) 7/8.
Δομέτιος Φιλοθεΐτης ὁ ἐν ῎Αθῳ (16ος αἰών) 7/8.
Δομιτιανὸς ᾿Επίσκοπος Μάαστριχτ (560) 7/5.
Δομιτίλλα μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ Νηρεὺς καὶ ᾿Αχιλλεὺς (390 ἢ 395) 7/5.
Δόμνα ἡγουμένη τοῦ Τὸμκ (1872) 16/12.
Δόμνα μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Δόμνα μάρτυς 2/11.
Δόμνη μάρτυς (302) 3/9.
Δομνίκη ἢ Δομνίνα μάρτυς (286) 12/10.
Δομνίκη, Κύρα, καὶ Μαράνα μονάζουσαι ἐν Συρίᾳ (450) 28/2.
Δομνίκη, Λυδία καὶ Μαρία μαρτυρήσασαι μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν πρεσβυτέρου ᾿Ανδρέου νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 6/1.
Δομνίκη μοναχὴ ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει (474) 8/1.
Δομνίνα ἐν ᾿Εδέσσῃ 5/1.
Δομνίνα ἢ Δομνίκη μάρτυς (286) 12/10.
Δομνίνα μάρτυς 2/11.
Δομνίνα μάρτυς ἐν Συρίᾳ (305-306) 1/3, 4/1).
Δομνῖνος μάρτυς 5/11.
Δομνῖνος μάρτυς ἐν Ρώμῃ 21/3.
Δομνῖνος μάρτυς 16/10.
Δομνῖνος μάρτυς ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης (4ος αἰών) 1/10.
Δόμνος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Δόμνος μάρτυς Σιναΐτης 14/1 καὶ 28/12.
Δονατίλια μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ 31/7.
Δονᾶτος διάκονος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ 21/8.
Δονᾶτος ᾿Επίσκοπος Εὐροίας ᾿Ηπείρου (387) 30/4.
Δονᾶτος ᾿Επίσκοπος Φιεζόλε Φλωρεντίας, ὁ ᾿Ιρλανδός (876 καὶ 886) 22/10.
Δονᾶτος ᾿Επίσκοπος Λιβύης, ἱερομάρτυς 4/7.
Δονᾶτος καὶ Δημητρίων μάρτυρες 6/5.
Δονᾶτος καὶ Μακάριος ἱερομάρτυρες καὶ λοιποί 22/5.
Δονᾶτος Λίβυος 28/6.
Δονᾶτος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 23/4.
Δορυμέδων μάρτυς 31/10.
Δορυμέδων μάρτυς ἐκ Συνάδων (276) 19/9.
Δορυμέδων μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ σὺν 500, 29/9.
Δοσιθέα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1776) 25/9. (Γυναῖκα, ἀθλουμένη ὡς Δοσίθεος, ἐνδεδυμένη ἄνδρας!).
Δοσίθεος ἀββᾶς ἐν Παλαιστίνῃ μαθητὴς ᾿Αββᾶ Δωροθέου (7ος αἰών) 19/2.
Δοσίθεος Γάζης 13/8.
Δοσίθεος ἱερομάρτυς ἐν Τυφλίδι Γεωργίας (1759) 12/9.
Δοσίθεος ῾Ιεροσολύμων (Νοταρᾶς) 7/2.
Δοσίθεος διδάσκαλος ἐν Ρουμανίᾳ (1606) 21/8.
Δοσίθεος ἡγούμενος τοῦ Βερχνεοστρὼφ (Πσκόφ) (1482) 8/10.
Δοσίθεος Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ 13/1.
Δοσίθεος Μητροπολίτης Κουταίσης, Γεωργιανός 19/3, ἀνακήρυξις 2005.
Δοσίθεος Μητροπολίτης Μολδοβλαχίας (17ος αἰών) 13/12.
Δοσίθεος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 σύναξις.
Δοσίθεος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων ὁ Νοταρᾶς 7/2.
Δούκας Μυτιλήνης νεομάρτυς (1752) 24/4.
Δουκλὶς ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσασα τῷ 375 26/3.
Δουλᾶς ὁ Αἰγύπτιος μοναχός 15/6.
Δουλᾶς ὁ ἐν Κιλικίᾳ μάρτυς (305-313) 15/6.
Δουλᾶς Προεστὼς ἐν Σινᾷ (375) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Δουλᾶς πρῶτος ῾Ηγούμενος Σινᾶ (567) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Δούλη μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 25/2.
Δοὺξ μάρτυς (66) 26/2.
Δουσσίτιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Δραγούτιν ὁ (ἐν μοναχοῖς Θεόκτιστος), ἀδελφὸς Στεφάνου (1316) 30/10.
Δροσὶς θυγάτηρ Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος Ρώμης καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες 22/3, 28/7.
Δυβρίγιος (Dyfrig ἢ Dubritius) ᾿Επίσκοπος Χερεφὸρδ καὶ Γκουὲντ, ἐρημίτης τῆς νήσου Μπαρντσέε ᾿Ιρλανδίας (550) 14/11.
Δύο ἀδελφοὶ 24/1.
Δύο ἀνώνυμοι ἀσκηταί 20/6.
Δύο ἀνώνυμοι μάρτυρες ἐν Παρίῳ 23/1.
Δύο ἀνώνυμοι μάρτυρες (μήτηρ καὶ θυγάτηρ) 28/1.
Δύο ἀνώνυμοι μάρτυρες 29/5.
Δύο ἀνώνυμοι παρθενομάρτυρες 30/9.
Δύο ἐν ᾿Ασκάλωνι μάρτυρες 6/4.
Δύο Κύπριοι μάρτυρες 18/6.
Δύο μάρτυρες ἐν Θράκῃ 25/10.
Δύο μάρτυρες ἐν Τύρῳ 8/8.
Δύο μάρτυρες ἐν Φρυγίᾳ 26/1.
Δύο παιδομάρτυρες 23/10.
Δύο παιδομάρτυρες 28/6.
Δώδεκα ᾿Αποστόλων. Σύναξις 30/6.
Δώδεκα ἄρχοντες μάρτυρες ἐν Γαλατίᾳ Μικρᾶς ᾿Ασίας (138-161) 24/5.
Δώδεκα μάρτυρες στρατιῶται ἐν Κρήτῃ 12/8.
Δώδεκα μαρτυρήσαντες μοναχοί (1276) 4/1.
Δώδεκα νεάνιδες μάρτυρες 31/10.
Δώδεκα Ρωμαῖοι μάρτυρες 31/7.
Δωδώνη 1/9.
Δωροθέα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Δωροθέα ἢ ᾿Απολλιναρία παρθένος μοναχὴ ἐν Αἰγύπτῳ (470) 4/1, 5/1.
Δωροθέα, Θέκλα, Εὐφημία, ᾿Ερασμία παρθενομάρτυρες(270) 3/9.
Δωροθέα μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ (288-300) 6/2.
Δωροθέα παρθενομάρτυς ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (304) 6/2.
Δωροθέα τοῦ Κασὶν (1629) 24/9, 6/2.
Δωρόθεος (Αὐξέντιος) μάρτυς 5/11.
Δωρόθεος Γάζης 13/8.
Δωρόθεος ἐν Θήβαις μοναχός 5/6.
Δωρόθεος ᾿Επίσκοπος Τύρου (361) 5/6.
Δωρόθεος ἐρημίτης ὁ Αἰγύπτιος (4ος αἰών) 16/9.
Δωρόθεος μάρτυς (302) 3/9.
Δωρόθεος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (4ος αἰών) 18/2.
Δωρόθεος μάρτυς ἐν Μεγάροις, ἀνακομιδή 16/8.
Δωρόθεος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Δωρόθεος μάρτυς ἡγούμενος καὶ κτίτωρ Μονῆς Χιλιοκόμου ᾿Αμασείας 5/6.
Δωρόθεος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11