Γ

Γαάθα ἡ ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσασα τῷ 375 26/3.
Γαβῖνος πρεσβύτερος (3ος αἰών) 11/8.
Γαβριὴλ Α΄ (1659) ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις 30/8.
Γαβριὴλ ᾿Αρχάγγελος (Σύναξις) 26/3.
Γαβριὴλ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ (1193) 24/5.
Γαβριὴλ ᾿Αρχιεπίσκοπος Σερβίας, ἱερομάρτυς (1659) 13/12.
Γαβριὴλ ἐκ Σβιάτογκορσκ ὁ ᾿Ιβηρίτης (῎Αθω) (1028) 12/7.
Γαβριὴλ ᾿Επίσκοπος ᾿Ιμερέτης Γεωργίας (1896) 25/1.
Γαβριὴλ ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1193) 10/2.
Γαβριὴλ ἡγούμενος τῆς Σκήτης Προφήτου ᾿Ηλιοὺ ἐν ῎Αθῳ (1901) 19/10.
Γαβριὴλ ἱερομάρτυς ἐν Μτσὺρ Γεωργίας (1802) 17/3.
Γαβριὴλ νεομάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (1522) 18/10.
Γαβριὴλ μοναχὸς (5ος αἰών) 26/1.
Γαβριὴλ μοναχὸς ὁ ἐν Λενσὼφ (10ος αἰών) 15/1.
Γαβριὴλ νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1676) 2/2.
Γαβριὴλ ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Γαβριὴλ ὁ ἐν Πσκὸφ (Μονὴ ᾿Ελεάζαρ) καὶ Καζάν (1915) 24/9.
Γαβριὴλ ὁ ῎Ιβηρ (11ος αἰών) 13/5.
Γαβριὴλ παιδομάρτυς ἐν Μπιαλιστὸκ (Σλοὺτσκ) Πολωνίας (1690) 20/4, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1690) 9/5.
Γαβριὴλ Προύσης νεομάρτυς 3/12.
Γαβριὴλ Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
Γαβριηλίας (Παπαγιάννη) μοναχῆς κοίμησις (1992) 28/3.
Γαϊανὴ ἐν ᾿Αρμενίᾳ, παρθενομάρτυς (4ος αἰών) 30/9.
Γαϊανὴ μάρτυς 27/9.
Γαϊανὸς μάρτυς (4ος αἰών) 5/5.
Γαϊανὸς μάρτυς 7/12.
Γάϊος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 5/11.
Γάϊος διάκονος, μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (3ος αἰών) 4/10.
Γάϊος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Γάϊος ἱερομάρτυς Πάπας Ρώμης (3ος αἰών) 11/8.
Γάϊος μάρτυς (4ος αἰών) 5/5.
Γάϊος μάρτυς 7/12.
Γάϊος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (303) 21/10.
Γάϊος μοναχός 31/12.
Γάϊος ὁ ἐν ᾿Αγκύρᾳ μάρτυς 23/6.
Γαλακτία (1959) 18/5.
Γαλακτίων καὶ ᾿Επιστήμη σύζυγοι μάρτυρες (253) 5/11.
Γαλακτίων μάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 22/6.
Γαλακτίων μοναχός, μάρτυς, ἐν Βολόγκντᾳ (1612) 24/9.
Γαλακτίων μοναχὸς μαθητὴς τοῦ Μαρτινιανοῦ (Ρωσσία) (1506) 12/1.
Γαλανὴ ἢ Γκαλεΐα μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Γαλερία ἢ Βαλερία μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (304) 7/6.
Γάλλος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν (551) 1/7.
Γάλλος (Gallus) μοναχὸς ὁ ᾿Ιρλανδὸς φωτιστὴς τῆς ῾Ελβετίας (640) 16/10.
Γαλυκὸς, Βυθόνιος, καὶ Δίος μάρτυρες (3ος αἰών) 3/4.
Γαντίολος ἐν Ποτσουόλι (Puzzuoli) 19/9.
Γάσπαρ ἐκ τῶν τριῶν Μάγων 25/12.
Γατιανὸς (Gatien) ᾿Επίσκοπος Τουρώνης (Γαλλίας) 18/12.
Γαυδέντιος μάρτυς 31/12.
Γεδεὼν καὶ Βαρλαὰμ ἐν Σερπούχωφ (1377) 5/5.
Γεδεὼν ὁ Δίκαιος Κριτὴς τοῦ ᾿Ισραήλ 26/9.
Γεδεὼν τῆς Καρακάλλου, Νεομάρτυς (1818) 30/12.
Γελάσιος ᾿Επίσκοπος Ριμὲτς Τρανσυλβανίας, (Ρουμανία) 30/6.
Γελάσιος μάρτυς 6/6.
Γελάσιος μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
Γελάσιος μοναχὸς Παλαιστίνης 31/12.
Γελάσιος μοναχὸς Σιναΐτης μαθητὴς ᾿Ιωσὴφ ᾿Αναλυτικοῦ ἐν Ραϊθῷ τοῦ ἐξ ᾿Εϊλὰτ τοῦ ἀοράτου 14/1.
Γελάσιος ὁ Κωμωδὸς μάρτυς ἐν ῾Ηλιουπόλει (297) 27/2.
Γέμελος μάρτυς ὁ ἐν Παφλαγονίᾳ (361) 10/12.
Γεμινιανὸς καὶ Λουκία μήτηρ αὐτοῦ μάρτυρες ἐν Ρώμῃ 17/9.
Γενεβιέβη τῶν Παρισίων (512) 3/1.
Γεννάδιος ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Γεννάδιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ (1514) 4/12.
Γεννάδιος καὶ Νικηφόρος ἐκ τῶν ἐν Μπάτε μοναχῶν (1557 καὶ 1516) 9/2.
Γεννάδιος Μητροπολίτης τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας τῶν κατακομβῶν (1987) 19/4 κοίμησις.
Γεννάδιος ὁ Βατοπεδινὸς ἀσκητὴς 17/11.
Γεννάδιος ὁ ἐν Κοστρόμᾳ Ρωσσίας μοναχὸς (ἐκ Λιθουανίας) 19/8, (1565) 23/1 ἀνακομιδή λειψάνων.
Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 17/11, 31/8.
Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (471) 31/8.
Γεννάδιος τῆς μονῆς Διονυσίου ῎Αθω, νεομάρτυς (1818) 6/4.
Γενέσιον τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου 8/9.
Γενέσιον τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, προεόρτια 7/9.
Γέννησις τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 25/12.
Γεράλδος (Gerauld) ἢ Ζερὸ ἐν Γαλλίᾳ 13/10.
Γεράσιμος Βυζάντιος τῆς Μονῆς Τζαγκαρόλων Χανίων Κρήτης 12/7.
Γεράσιμος ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Γεράσιμος Εὐβοίας (1326-46) 7/12.
Γεράσιμος ᾿Ιορδανίτης (475) 4/3.
Γεράσιμος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐν Κρήτῃ μαρτυρήσαντες (1821-1822) 23/6.
Γεράσιμος Καρπενησίου νεομάρτυς (1812) 3/7.
Γεράσιμος μοναχὸς Σουρβίας ἐν Πελοποννήσῳ (1740) 15/9.
Γεράσιμος ὁ ἐν ᾿Αρχαγγὲλσκ Σιβηρίας (1771) 24/6.
Γεράσιμος ὁ ἐν Βολόγκντᾳ μοναχός (1178) 4/3.
Γεράσιμος ὁ ἐν Βυζαντίῳ μαθητὴς ῾Αγίου Μακαρίου Καλογερᾶ (1739) 7/4. (᾿Αναγνώρισις τῷ 1993).
Γεράσιμος ὁ ἐν Μπολντίνῳ (1557) 1/5.
Γεράσιμος ὁ Νέος ἀσκητὴς ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ (1579) 20/10 ἀνακομιδή, 16/8.
Γεράσιμος (Παλλαδᾶς) Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (1714) 15/1 (῾Αγιοκατάταξις 17/9/2002).
Γεράσιμος ᾿Επίσκοπος Πὲρμ (1441) 24/1, σύναξις 29/1.
Γερβάσιος μάρτυς ἐν Μεδιολάνῳ (1ος αἰών) 14/10.
Γερμανικὸς μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (166) 19/1.
Γερμανὸς (1794) 24/9, ἱεραπόστολος ἐν ᾿Αμερικῇ.
Γερμανὸς ᾿Αρχιεπίσκοπος Καζάν. ᾿Ανακομιδὴ λειψάνων (1595) 25/9, 23/7, 6/11, 23/6.
Γερμανὸς ἐν Βαλαὰμ, (Λίμνης Λαντόγκα Ρωσσικῆς Καρελίας) (1353) 28/6, (964) 11/9 ἀνακομιδή.
Γερμανὸς ἐν Δυρραχίῳ μάρτυς (2ος αἰών) 7/7.
Γερμανὸς ἐν Καντάρᾳ Κύπρου μοναχὸς μάρτυς καὶ ὁμολογητής ἐπὶ Λατίνων (1231) 19/5.
Γερμανὸς ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1096) 10/2.
Γερμανὸς ᾿Επίσκοπος Παρισίων (Saint Germain des Près) (576) 28/5.
Γερμανὸς ᾿Επίσκοπος τῆς νήσου Μὰν καὶ φωτιστὴς τοῦ Πήλ (Πεεμ), ἀνεψιὸς τοῦ ἁγίου Πατρικίου ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) 3/7.
Γερμανὸς ᾿Επίσκοπος ᾿Ωξὲρ (᾿Αντισιόδωρον) (448) 31/7.
Γερμανὸς (Herman) τῆς ᾿Αλάσκας (1836-1837), (κοίμησις 15/11), σύναξις 13/12. ᾿Ανάμνησις ἐντάξεως αὐτοῦ εἰς τὰς τάξεις τῶν ῾Αγίων, κυρία ἑορτὴ ἐν ᾿Αλάσκᾳ καὶ ΗΠΑ (1970) 27/7.
Γερμανὸς Ζαζανίτζε ἱερομάρτυς 1924 14/8.
Γερμανὸς κτίτωρ ῾Ιερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Μακεδονίας [12/5] (9ος αἰών) 22/11.
Γερμανὸς μάρτυς 20/10.
Γερμανὸς ὁ ἐν τῇ Ποντικῇ Δακίᾳ (Δοβρογκέα Ρουμανίας) (5ος αἰών) 29/2.
Γερμανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (740) 12/5.
Γερμανὸς τοῦ Σολόφσκυ (1484) 30/7.
Γερμανὸς (Herman) (Ριασέντσεφ) ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς (1937) 8/6.
Γερόντιος καὶ Βασιλὶς μάρτυρες 1/4.
Γερόντιος μοναχὸς ὑπηρέτης Θεοδοσίας Βασιλίσσης (2ος αἰών) 13/4.
Γερόντιος ὁ κτίτωρ τῆς Σκήτης τῆς ῾Αγίας ῎Αννης ἐν ῎Αθῳ, 26/7.
Γερόντιος τοῦ Κιέβου ὁ κανονάρχης (14ος αἰών) 1/4.
Γερτρούδη ἡγουμένη ἐν Νιζβὲλ Βελγίου ῾Ολλανδίας (659) 17/3, 12/2.
Γεώργιος Α΄ Πατριάρχης (674 καὶ 683) 18/8.
Γεώργιος ῾Αγιορείτης 30/6.
Γεώργιος ἀδελφὸς Συμεῶνος νέου στυλίτου 27/4.
Γεώργιος, ᾿Αδριανὸς, Πολύευκτος, καὶ Πλάτων μάρτυρες (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο 1998).
Γεώργιος Βυζάντιος καὶ ἕτερος Γεώργιος Φαρανίτης ἐν νήσῳ ᾿Ερυθρᾶς Θαλάσσης ἐν δίψῃ τελειωθέντες (6ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Γεώργιος Γαδημήτης ἐν Σινᾷ (7ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
Γεώργιος Γεωργιανὸς νεομάρτυς (Ζόρζες) (1770) 2/1.
Γεώργιος, Δαβίδ, Συμεὼν, Μυτιλήνης 1/2.
Γεώργιος (᾿Εγκορ) νεοϊερομάρτυς ἐν τῷ χωρίῳ Σπᾶς-Σεκριὰκ (1918) 23/4.
Γεώργιος ἐκ Λήμνου, ὁ ἐν ᾿Ολύμπῳ, ὁ ὁμολογητὴς (8ος αἰών) 24/8.
Γεώργιος ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ νεομαρτύρων 28/10.
Γεώργιος, ᾿Εμμανουὴλ, ᾿Ανεζίνα, Μαρία ἐν Κρήτῃ νεομάρτυρες 14/7.
Γεώργιος ἐν ᾿Αρσελαΐταις (6ος αἰών) 10/3.
Γεώργιος ἐν Βουλγαρίᾳ μαρτυρήσας (817) 22/1.
Γεώργιος ἐν Πτολεμαΐδι νεομάρτυς ὁ ἐκ Κύπρου (1752) 23/4.
Γεώργιος ἐν Σόφιᾳ μάρτυς (1515) 26/5.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος Ατσκούρι ἐν Γεωργίᾳ (9ος αἰών) 2/4.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος ἐν Βουλγαρίᾳ μάρτυς (830) 28/3.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αμάστριδος Μαύρης Θαλάσσης (802-811) 21/2, 25/10.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αντιοχείας (Πισιδίας) ὁμολογητὴς (9ος αἰών) 19/4.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος Δεφέλτου ὁμολογητὴς 29/2.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος Μυτιλήνης (816) 7/4, (842) 16/5.
Γεώργιος ᾿Επίσκοπος Νικομηδείας, ὑμνογράφος 29/12.
Γεώργιος ἢ Σέργιος ῾Ομολογητὴς ἐν Κωνσταντινουπόλει 13/5.
Γεώργιος ἡγούμενος ὁ Σιναΐτης, ἀδελφὸς ᾿Ιωάννου τῆς Κλίμακος (7ος αἰών) 11/3.
Γεώργιος καὶ Θεόδωρος μάρτυρες 21/7.
Γεώργιος Καρσλίδης (1959) 4/11.
Γεώργιος (Κονίσκι) ᾿Αρχιεπίσκοπος Μογκίλεφ (1795) 13/2.
Γεώργιος Κρήτης (᾿Αλικιανὸς Χανίων) νεομάρτυς τοῦ Διβόλη 7/2.
Γεώργιος κτίτωρ Μονῆς Χρυσοστόμου Κύπρου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος) (1091) 11/4.
Γεώργιος μάρτυς, τέκνον ᾿Ισιδώρου (Κρήτης) 18/10.
Γεώργιος Μεγαλομάρτυς ὁ Τροπαιοφόρος (303) 23/4.
Γεώργιος μοναχὸς ἐν Τσενγκούρσκᾳ 26/4.
Γεώργιος μοναχὸς τῆς Τσέρνικα 3/12.
Γεώργιος μοναχός ἐν Κύπρῳ 26/4.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1922) 13/8.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει ὁ ἐκ Βουλγαρίας (1437) 26/3.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν ᾿Εφέσῳ (1801) 5/4.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Μυτιλήνῃ ὁ ράπτης (1693) 14/2.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ (1835) 6/4.
Γεώργιος νεομάρτυς ἐν Σαμοθράκῃ ἕτερος (1835) 6/4.
Γεώργιος νεομάρτυς ᾿Ιωαννίνων (1838) 17/1.
Γεώργιος νεομάρτυς Νεαπολίτης (1797) 3/11.
Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν ᾿Ατταλείᾳ (1823) 25/6.
Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Ραψάνῃ (1818) 5/3.
Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Φιλαδελφείᾳ 2/10.
Γεώργιος νεομάρτυς ὁ ἐν Χίῳ (1807) 26/11.
Γεώργιος νοτάριος, Μακάριος νηστευτής, καὶ Σάββας, Μονῆς Χαχούλι Γεωργίας 21/12.
Γεώργιος ὁ ἔγκλειστος ἐν θαυμαστῷ ὄρει (1068) 3/7.
Γεώργιος ὁ ἐκ Γοματίου Χαλκιδικῆς (Τιμᾶται τοπικὰ) (1824) 1/5.
Γεώργιος ὁ ἐν ῎Αθῳ ἐκ Γεωργίας (1066) 27/6.
Γεώργιος ὁ ἐν Σενκοὺρσκ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1462) 23/4.
Γεώργιος ὁ Κύπριος, ὁμολογητής (266) 31/12.
Γεώργιος ὁμολογητὴς ἐν Γεωργίᾳ 8/9.
Γεώργιος ὁ Νέος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὁ θαυματουργός 11/3.
Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων ἐν Λύδδῃ) 3/11.
Γεώργιος ὅσιος ὁ ἐν Μαλαιῷ 4/4.
Γεώργιος Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων (807) 7/4.
Γεώργιος πρίγκηψ Βλαδίμιρ (1238) 4/2.
Γεώργιος Σερβίας νεομάρτυς (1515) 11/2.
Γεώργιος (Τζόρντζε) Μπόζιτς ἐν Σερβίᾳ 17/6.
Γεώργιος τῆς ἐν Μαρτσκβέρι ῾Ιερᾶς Μονῆς ἐν Γεωργίᾳ (9ος αἰών) 2/4.
Γεώργιος τοῦ Ροσσάνο ᾿Ιταλίας (10ος αἰ.) 29/11.
Γεώργιος Τσκοντιντέλι, ᾿Επίσκοπος Τσκοντίντι, Γεωργιανός (11ος αἰών), 25/9, ἀνακήρυξις 2005.
Γεώργιος Φαρανίτης καὶ ἕτερος Γεώργιος Βυζάντιος ἐν νήσῳ ᾿Ερυθρᾶς Θαλάσσης ἐν δίψῃ τελειωθέντες (6ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
Γεώργιος Χοζεβίτης (7ος αἰών) 8/1.
Γηράρδος Βρόγνης (Γαλλίας) (959) 3/10.
Γιαροπὸλκ ἐν Βολυνίᾳ. (Σύναξις ῾Αγίων) 25/5.
Γιαροπόλκ Πέτρος, μετὰ τὴν βάπτισιν), πρίγκηψ τοῦ Βλαδιμὶρ ἐν Βολυνίᾳ (1483) 21/11, 10/10.
Γιαροσλὰβ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ Δαβὶδ καὶ Κωνσταντῖνος (1300-1321) 5/3.
Γιγάντιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
Γιούρι (Σκόμπτσωφ) υἱὸς Μαρίας, Ρῶσσος ἐν Γαλλίᾳ τελειωθεὶς, σύναξις 20/7.
Γκαεντβάλλα Βασιλεὺς τῶν Δυτικῶν Σαξόνων (689) 20/4.
Γκάεντμον μοναχὸς ἐν Γουάϊτμπυ (680) 11/2.
Γκαλδοῦνος μάρτυς ἐν Ρουμανίᾳ (4ος-5ος αἰών) 4/7.
Γκαλεΐα ἢ Γαλανὴ μάρτυς ἐν Κορίνθῳ (258) 16/4.
Γκαλίνη μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῃ (258) 10/3.
Γκάλλης μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
Γκάνα σύζυγος ἁγίου Σαντοὺρν ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) 8/8.
Γκεϊθαζὲζ μάρτυς ἐν Περσίᾳ (343) 20/11.
Γκενολὲ ἢ Γκουενολίου (Guenolé ἢ Guingalois) μάρτυς ἐν Βρεττάνῃ Γαλλίας 3/3.
Γκίλντα ἢ Τζίλντα ἢ Γιλδάσιος ὁ μάγος, ἡγούμενος Λάνιλλεϊντ Βρεττανίας (570) 29/1.
Γκλιὲμπ Ρωσσίας (1015) (Ρωμανὸς ἐν τῷ βαπτίσματι), πρίγκηψ, μάρτυς 5/9, 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
Γκλιὲμπ ᾿Αντρέγιεβιτς πρίγκηψ τοῦ Βλαντίμιρ (1174) (1175) 20/6.
Γκόζραζντ (Gorazd) ἐκ τῶν Φωτιστῶν τῶν Σλάβων (916) 27/7, Σύναξις 17/7.
Γκόζραζντ (Πάβλικ) ᾿Επίσκοπος Μοραβίας-Σιλεσίας-Βοημίας (Πράγας), νεοϊερομάρτυς (1942) 4/9, 22/8.
Γκολτρὰν Βασιλεὺς Βουργουνδίας (593) 28/3, 29/3].
Γκομὰρ ὁ ῾Ολλανδὸς προστάτης τοῦ Λὶρ (Μιες) (775) 11/10.
Γκομπὲν (Gobain) ἐν Γαλλίᾳ 20/6.
Γκομπνάϊτ ἡγουμένη Μπαλλιρούρνεϋ, Κόρκ, ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) 11/2.
Γκόνδος (Gond) (Γ) 26/5.
Γκόντανς μάρτυς 31/12.
Γκορμιζντὰς ὁ Πέρσης, μάρτυς 8/8.
Γκούθλακ ἐρημίτης ἐν Κρόουλαντ (714) 11/4.
Γκοῦθμπερτ ἢ Κάθμπερτ (Couthbert) ᾿Επίσκοπος Λιντισφαίηρν (Σκωτίας) (867) 20/3.
Γκουΐνιν (Gwynin) μοναχὸς ἐν Οὐαλλίᾳ (7ος αἰών) 31/1, (κατ᾿ ἄλλους 31/12
Γκουντγουὼλ ἐν Οὐαλλίᾳ 6/6.
Γκούντουλα (Gudule) ἢ Γουδούλη παρθένος ἐν Βρυξέλλαις (659) 8/1.
Γκράλλο (Grallo) υἱὸς ἁγίων Σαντοὺρν καὶ Γκάνας ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) 24/10.
Γκράους (Graus) μάρτυς, (ἤτοι ἡλικιωμένη ἀνώνυμος μάρτυς 15/6.
Γκρίγκολ (Γρηγόριος) ἀρχιμανδρίτης Χάντρζας (Κλαρζέτη) τῆς Γεωργίας (861) 5/10.
Γκὺ (Guy) ἢ Βίτος, Μόδεστος καὶ Κρησκεντία μάρτυρες ἐν Λυκαονίᾳ (303) 15/6, 16/5.
Γλαφύρα μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (322) 26/4.
Γλυκερία μάρτυς ἡ ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών) 22/10.
Γλυκερία παρθενομάρτυς ἐν ῾Ηρακλείᾳ (141 ἢ 177) 13/5.
Γλυκερία παρθένος του Νόβγκοροντ (1522) 13/5.
Γλυκέριος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ 23/4.
Γλυκέριος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Γλύκων μάρτυς 26/10.
Γοβδελᾶς μάρτυς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 29/9.
Γόβρων ἢ Μιχαὴλ μάρτυς ἐν Γεωργίᾳ (914) 17/11.
Γολινδοὺχ μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
Γολινδοὺχ Περσίας μάρτυς, ἡ ἐν τῷ ῾Ιερῷ Βαπτίσματι Μαρία (591) 13/7, 12/7.
Γοργίας ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
Γοργονία ἀδελφὴ Γρηγορίου Θεολόγου (372) 23/2.
Γοργόνιος ἐν Σεβαστείᾳ (320) 9/3.
Γοργόνιος μάρτυς (302) 3/9.
Γοργόνιος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (302) 28/12.
Γορδιανὸς μάρτυς 31/10.
Γορδιανὸς μάρτυς ἐν Τὸμσκ Ρουμανίας (320) 13/9.
Γόρδιος Καισαρείας μάρτυς (4ος αἰών) 3/1.
Γορδίων μάρτυς ἐν Ρώμῃ 9/5.
Γουδελία μάρτυς ἡ ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) 29/9.
Γουΐλφριντ ἢ Οὐϊλφρίδης ᾿Αρχιεπίσκοπος τῆς ῾Υόρκης (709) 12/10.
Γουΐντμπαλτ ἡγουμένη καὶ ἱεραπόστολος ἐν ᾿Αγγλίᾳ καὶ Γερμανίᾳ μάρτυς (761) 18/12.
Γουΐνφρεντ ἢ Βίνιφρεντ ὁ Τρέφυνον (Χόλυγουελ) ἐν Οὐαλλίᾳ (630) 3/11.
Γουϊστὰν ὁ ἐν ᾿Αγγλίᾳ 1/6.
Γουλχίδα ἡγουμένη ἡ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (10ος αἰών) 9/12.
Γουρίας ᾿Αρχιεπίσκοπος Καζὰν (1563) 4/12, 5/12, (1630) 20/6 ἀνακομιδή, (1595) 4/10 ἀνεύρεσις λειψάνων.
Γουρίας μάρτυς (299 306 322) 15/11.
Γουρίας μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
Γουτρουΐδη (Woutriyde) κτίτωρ μονῆς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (688) 9/4.
Γράτος 5/12.
Γρηγέντιος ᾿Επίσκοπος Σαφάρ Αἰθιοπίας ὁ ἐκ Μεδιολάνων (6ος αἰών) 19/12.
Γρεσινιάνα καὶ ᾿Ακτινέα παρθενομάρτυρες (4ος αἰών) 16/6.
Γρηγορία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
Γρηγόριος Α΄ ὁ Διάλογος, Πάπας Ρώμης (604) 12/3.
Γρηγόριος ᾿Αβνιὲγκ μοναχὸς ἐν Βολόγκντᾳ (1392) 15/6.
Γρηγόριος ᾿Ακρίτας μοναχὸς ἐν Κρήτῃ (820) 5/1.
Γρηγόριος ᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ομηριτς (552) 19/12.
Γρηγόριος Β΄ Πάπας Ρώμης (731) 13/2.
Γρηγόριος Βυζάντιος μοναχὸς ὁ ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Μεγίστης Λαύρας ἀσκήσας (1308) 6/4.
Γρηγόριος Γκιρζέντο ᾿Ιταλίας (560) 23/11.
Γρηγόριος (Γκρίγκολ) ἀρχιμανδρίτης Χάντρζας (Κλαρζέτη) τῆς Γεωργίας (861) 5/10.
Γρηγόριος Δεκαπολίτης ὁ ὁμολογητὴς (816) 20/11.
Γρηγόριος Δομέστιχος καὶ μοναχός, ὁ ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ ῎Αθῳ (1355) 1/10.
Γρηγόριος Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1821) 10/4.
Γρηγόριος εἰκονογράφος ὁ ἐν Κιέβῳ (12ος αἰών) 8/8.
Γρηγόριος ἐν ῎Αθωνι τελειωθείς (1375) 16/1.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις 30/8.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος ᾿Αγριγέντου (6ος-7ος αἰών) 23/11.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος ῎Ασσου (᾿Εφέσου) (1150) 4/3, 10/7.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος ᾿Αχρίδος (1012) 8/1.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος ῾Ηρακλείας ὁ Θαυματουργὸς 20/10.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου 4/3.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Μεθώνης, ἱερομάρτυς (1825) 22/10.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Ναζιανζοῦ πατὴρ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (374) 1/1.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Νεοκαισαρείας ὁ Θαυματουργὸς (266-270) 17/11.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Πανέδου 19/7.
Γρηγόριος ᾿Επίσκοπος Τουρώνης Γαλλίας (594) 17/11.
Γρηγόριος ἡγούμενος Πέλσμα (Βολόγκντα) ὁ θαυματουργὸς (1441 ἢ 1451) 30/9.
Γρηγόριος ῾Ησυχαστὴς ἱδρυτὴς Μονῆς Γρηγορίου ἐν ῎Αθῳ (1405) 7/12.
Γρηγόριος θαυματουργὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1093) 8/1.
Γρηγόριος θαυματουργὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 8/8.
Γρηγόριος καὶ ἄλλοι πολλοὶ (767 ἢ 775) 28/11.
Γρηγόριος καὶ ἄλλοι πολλοὶ (767 ἢ 775) 28/11.(῞Ετερος).
Γρηγόριος (Μάγκνους Β΄ βασιλεὺς τῆς Σουηδίας) (1371) 3/12. (Γρηγόριος ἐν μοναχοῖς).
Γρηγόριος μάρτυς ἐν Σπολιτίῳ (304) 24/12.
Γρηγόριος Μητροπολίτης Κυδωνιῶν ἱερομάρτυς (1922) καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἱερεῖς καὶ πρόκριτοι 3/10.
Γρηγόριος Μητροπολίτης Νικαίας 10/10.
Γρηγόριος μοναχός, ὁ μετὰ Θεοδώρου καὶ Λέοντος ἀσκήσας ἐν Σάμῃ Κεφαλληνίας (Κυριακὴ ῾Αγίων Πάντων).
Γρηγόριος Νικόλσκυ νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1918) 27/6.
Γρηγόριος Νικομηδείας μοναχὸς (1290) 2/4.
Γρηγόριος, Νικήτας Θηβών, Θεόδωρος καὶ Δανιὴλ 23/6.
Γρηγόριος Νύσσης (4ος αἰών) 10/1.
Γρηγόριος ὁ ἐν Γκόρνιγιε Σερβίας 7/12
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (389) 25/1, (ἀνακομιδὴ (950) 19/1).
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1360) 14/11.
Γρηγόριος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας ὁμολογητὴς (9ος αἰών) 5/11.
Γρηγόριος Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας (593) 20/4.
Γρηγόριος (Περάντζε) ἀρχιμανδρίτης ἐκ Γεωργίας ἐν ῎Αουσβιτς Πολωνίας μαρτυρήσας (1942) 6/12.
Γρηγόριος Ρόσκα ἐν Ρουμανίᾳ (1570) 5/2.
Γρηγόριος Σιναΐτης ὁ ἐν ῎Αθῳ (1346) 8/8, 6/4, 27/11.
Γρηγόριος Σταυροφόρος ὁ Ρῶσσος νεομάρτυς (1936) 6/11.
Γρηγόριος τῆς μεγάλης ᾿Αρμενίας, ἱερομάρτυς, φωτιστὴς τῆς ᾿Αρμενίας (335) 30/9.
Γρηγόριος τῆς Μεσσήνης (800) 19/9.
Γρηγόριος τῆς Ζάγρα, μάρτυς (᾿Αναγνώρισις 2008) 12/11.
Γρηγόριος τοῦ “χρυσοῦ λίθου” 24/11.
Γρηγόριος τῶν Λάνγκρ Γαλλίας (539-540) 4/1.
Γρηγόριος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 8/1.
Γυναίκες μάρτυρες ἐν ᾿Εμμέσῃ (779) 14/11.